Tải bản đầy đủ - 79 (trang)
Đồ thò của hàm số. Tập hợp tất cả các điểm biểu Hàm số đồng biến, nghòch biến. Củng cố: Hướng dẫn về nhà: - Làm bài 2,3 4

Đồ thò của hàm số. Tập hợp tất cả các điểm biểu Hàm số đồng biến, nghòch biến. Củng cố: Hướng dẫn về nhà: - Làm bài 2,3 4

Tải bản đầy đủ - 79trang

bằng công thức. Ở vd1,2 thì x nhận những giá
trò nào? Còn ở vd3, thì x nhận những giá trò nào thì hàm số có
nghóa? Hàm số y= 2x + 3 còn có thể
viết lại như thế nào? GV đưa trường hợp khi x thay
đổi nhưng y chỉ nhận một giá trò để dẫn tới khái niệm hàm
hằng. Thế nào là hàm hằng?
?1: Cho HS lên bảng hoặc có thể làm miệng.
?2: Vẽ hệ trục toạ độ Oxy và biểu diễn các điểm.
Thế nào là trục hoành, trục tung, gốc toạ độ?
Kí hiệu x;y biểu diễn? x gọi là gì? y gọi là gì?
Thế nào là đồ thò hàm số ? ?3: Cho x các giá trò tính y
tương ứng đối với hàm số y = 2x+1?
?4: y = -2x+1 ?5: y = fx = 2x
Trên tập hợp số thực R, x lấy giá trò bất kỳ x
1
, x
2
sao cho x
1
x
2
. Hãy chứng tỏ fx
1
fx
2
? HS nê khái nòêm hàm hằng
trong SGK
HS thực hiện ?1 HS khác nhận xét và trình bày
cách xác 9ònh giá trò của y dựa vào giá trò của x
Hs trả lời và biểu diễn các điểm trên mặt phẳng toạ độ.
HS lên bảng biểu diễn và nêu cách biểu diễn
HS thực hiện.
HS lên bảng làm. a y là hàm số của x được cho
bởi bảng sau: SGK trang 37. b y là hàm số của x được cho
bởi bằng công thức:y = 2x1 ;
y = 2x+3 2; y = a
x .
Chú ý: - Khi hàm số y = fx được cho
bằng công thức , ta hiểu rằng biến số x chỉ nhận những giá
trò làm cho công thức có nghóa. - khi y là hàm số của x ta có
thể viết y = fx; y = gx. - Khi x thay đổi mà y luôn
nhận 1 giá trò thì y được gọi là hàm hằng.

2. Đồ thò của hàm số. Tập hợp tất cả các điểm biểu


diễn các cặp giá trò tương ứng x; y trên mặt phẳng toạ độ
được gọi là đồ thò của hàm số y = fx.

3. Hàm số đồng biến, nghòch biến.


a Xét hàm số y = 2x+1 trong khoảng -3; 2
Khi cho x các giá trò tuỳ ý tăng dần thì các giá trò tương ứng
của hàm số y cũng căng dần. Ta nói hàm số y =2x+1 đồng
biến trong -3;2. b xét hàm số y = -2x+1 trong
khoảng -3 ; 2: Khi cho x các giá trò tuỳ ý tăng
dần thì các giá trò tương ứng của y lại giảm dần
. Ta nói hàm số y = -2x+1 là hàm số nghòch biến trong
-3 ; 2.

4. Củng cố:


5. Hướng dẫn về nhà: - Làm bài 2,3 45.
- Xem trước bài Hàm số bậc nhất. IV. Rút kinh nghiệm:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
TIẾT 20: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu:
HSnắm được: - Biểu diễn được các điểm trong mặt phẳng toạ độ Oxy.
- Tính các giá trò x , y trong hàm số y = fx khi biết x hoặc y. II. Chuẩn bò:
SGK III. Quá trình hoạt động trên lớp
. 1.n đònh lớp
2.Kiểm tra bài cũ: + Thế nào là hàm số bậc nhất, cho ví dụ.
+ Nêu các tính chất của hàm số. Giáo viên hệ thống lại thông qua bảng phụ
GV Cho lớp sinh hoạt nhóm để tìm các giá trò của hàm số khi biết
được giá trò của biến tương ứng
Sau khi thực hiện sinh hoạt nhóm cho cả lớp cùng rút ra nhận xét
Nhóm 1,2,3 làm câu a, nhóm 4,5,6 làm câu b
HS nhận xét về giá trò của hai hàm số đã cho khi x lấy cùng một giá
trò. Bài 144:
a Cho hàm số y = fx = 2
3 x.
f-2 = 2
3 -2 = -
4 3
; f 1
2 =
2 1 1
. 3 2
3 =
; f2 = 2
4 .2
3 3
= ;
b y = gx = - 2
. 3
x g-2 =
2 4
2 3
3 -
= ; g0 = -
2 3
= ; g1 = -
2 2
.1 3
3 = -
; f-1 = 2
2 . 1
3 3
- = -
; f1 =
2 2
.1 3
3 =
; f3 = 2
.3 2
3 =
; g-1 = - 2
2 1
3 3
- =
; g 1
2 1 1
. 2
3 2 3
= - = -
c Hàm số y = fx = 2
3 -
x đồng biến.
GV dùng bảng phụ có vẽ toạ độ vuông góc xOy sau đó hường dẫn
cho học sinh tập trình bày lại độ dài các số vô tỉ.
GV cho hai nhóm thi điền kết quả thích hợp vào bảng của bài 6
GV cho HS nhắc lại khái niệm hàm số đồng biến và nghòch biến
và hướng dẫn cách chứng minh HS nhắc lại cách biểu diễn số trên
trục hoành. Từ đây nêu cách xác đònh điểm D và điểm A trên mp
toạ độ, vẽ cung tròn tâm o bán kính OD cắt trục tung tại
HS 1 lên điền dòng thứ nhất của hàm y =0,5x
HS 2 điền dòng 2 của hàm y =0,5x +2
Hàm số y = gx = 2
3 x nghòch
biến. Bài 4 45
Bài 6 45 Bài 7 45
Cho hai giá trò x
1
, x
2
sao cho x
1
x
2
Ta có fx
1
= 3x
1
, fx
2
= 3x
2
fx
1
-fx
2
= 3x
1
- 3x
2
=3x
1
-x
2
Vậy hàm số y = fx đồng biến trong R

4. Củng cố: 5. Hướng dẫn về nhà:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ thò của hàm số. Tập hợp tất cả các điểm biểu Hàm số đồng biến, nghòch biến. Củng cố: Hướng dẫn về nhà: - Làm bài 2,3 4

Tải bản đầy đủ ngay(79 tr)

×