Tải bản đầy đủ - 79 (trang)
Đồ thò của hàm số. Tập hợp tất cả các điểm biểu Hàm số đồng biến, nghòch biến. Củng cố: Hướng dẫn về nhà: - Làm bài 2,3 4

Đồ thò của hàm số. Tập hợp tất cả các điểm biểu Hàm số đồng biến, nghòch biến. Củng cố: Hướng dẫn về nhà: - Làm bài 2,3 4

Tải bản đầy đủ - 79trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ thò của hàm số. Tập hợp tất cả các điểm biểu Hàm số đồng biến, nghòch biến. Củng cố: Hướng dẫn về nhà: - Làm bài 2,3 4

Tải bản đầy đủ ngay(79 tr)

×