Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 5’

Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 5’

Tải bản đầy đủ - 117trang

I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
− Học sinh nắm vững và tận dụng được quy tắc cộng các phân thức đại số.
− Học sinh biết cách trình bày quá trình thực hiện một phép tính cộng
+ Tìm mẫu thức chung + Viết một dãy biểu thức bằng nhau theo thứ tự
τ Tổng đã cho
τ Tổng đã cho với mẫu đã được phân tích thành nhân tử
τ Tổng các phân thức đã qui đồng mẫu thức
τ Cộng các tử thức, giữ nguyên mẫu thức
τ Rút gọn nếu có thể
− Học sinh biết nhận xét để có thể áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép
cộng làm cho việc thực hiện phép tính được đơn giản hơn

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :


1.
Giáo viên :
Bài soạn, SGK, SBT, bảng phụ

2. Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc −


Bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY


1. Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện


2. Kiểm tra bài cũ : 5’


HS
1
: −
Quy đồng mẫu thức phân thức :
2 2
2 4
2 2
; 1
x x
x x
x x
+ −
+ −
+
Đáp án : Kết quả
2 2
1 2
2 ;
1 2
1 1
2 x
x x
x x
x x
x −
+ −
− +
Đặt vấn đề : 1phút. Ta đã biết phân thức là gì và các tính chất cơ bản của phân thức đại số, bắt đầu từ bài này ta sẽ học các quy tắc tính trên các phân thức đại số.
Đầu tiên là quy tắc cộng 3. Bài mới :
Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Cộng hai phân thức cùng mẫu
Hỏi : Em hãy nhắc lại quy tắc cộng phân số. HS nhắc lại quy tắc cộng phân số
GV : Muốn cộng các phân thức ta cũng có quy tắc tương tự như quy tắc cộng phân số
GV phát biểu qui tắc cộng hai phân thức cùng mẫu tr 44 SGK. Sau đó yêu cầu HS nhắc lại quy tắc
GV cho HS tự nghiên cứu ví dụ 1 tr 44 SGK HS : Đọc ví dụ 1 tr 44 SGK trong 1’
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu
Quy tắc : Muốn cộng hai phân thức có
cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên
mẫu thức
Ví dụ 1 :
6 3
4 4
6 3
2
+ +
+ +
x x
x x
Giáo án Đại số 8 Trang 84
GV cho 4 nhóm mỗi nhóm 1 câu : Thực hiện phép cộng
a
y x
x y
x x
2 2
7 2
2 7
1 3
+ +
+
b
3 3
5 1
3 5
1 4
x x
x x
+ +

c
2 12
2 6
2 +
+ +
+ −
x x
x x
d
1 2
2 1
1 2
2 3
− −
+ −
− x
x x
x
Sau 2phút GV yêu cầu đại diện mỗi nhóm trình bày bài làm
GV Cho HS nhận xét bài làm của các nhóm HS : Nhận xét bài làm của các nhóm
HĐ 2 : Cộng
hai phân thức có mẫu thức khác nhau :
Hỏi : Muốn cộng hai phân số có mẫu số khác nhau ta làm thế nào ?
Trả lời : Ta cần quy đồng mẫu số các phân số rồi áp dụng quy tắc cộng các phân số cùng mẫu
GV : Tương tự đối với phân thức ta cung làm như vây. GV cho HS làm ?2 tr 45 SGK
GV gọi 1 HS lên bảng HS : lên bảng thực hiện làm bài ?2
= +
+ +
= +
+ +
4 2
3 4
6 8
2 3
4 6
2
x x
x x
x x
4 2
3 4
2 12
+ +
+ x
x x
x x
4 2
3 12
+ +
= x
x x
Hỏi : Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta làm thế nào ?
HS:nêu quy tắc tr 45 SGK GV cho HS tự nghiên cứu ví dụ 2 tr 45 SGK
GV cho HS làm bài ?3 làm phép cộng
y y
y y
6 6
36 6
12
2
− +
− −
HS : Laøm baøi ?3
y y
y y
6 6
36 6
12
2
− +
− −
=
6 6
6 6
12 −
+ −
− y
y y
y
=
6 6
36 12
2
− +
− y
y y
y
=
6 3
4 4
2 +
+ +
x x
x
3 2
2 3
2 2
+ =
+ +
= x
x x
Bài ?1 và các bài làm thêm Kết quả giải :
a
y x
x y
x x
2 2
7 2
2 7
1 3
+ +
+
=
y x
x
2
7 3
5 +
b
3 5
1 3
3 5
1 4
x x
x x
+ +

=
2 5
7 3
5 7
x x
x =
c
2 12
2 6
2 +
+ +
+ −
x x
x x
= 2
2 3
+ +
x x
=3 d
1 2
2 1
1 2
2 3
− −
+ −
− x
x x
x
=
2 1
1 2
1 =
− −
x x
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau :
Quy tắc : Muốn cộng hai phân thức có
mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các
phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được
Ví duï 2 :
1 2
2 2
1
2
− −
+ −
+ x
x x
x
=
1 1
2 1
2 1
+ −
− +
− +
x x
x x
x
=
1 1
2 4
1
2
+ −
− +
x x
x x
=
1 1
2 1
2 2
1 1
2 4
1 2
2 +
− +
− =
+ −
− +
+ x
x x
x x
x x
x x
=
1 2
1 1
1 2
1
2
+ −
= +
− −
x x
x x
x
Giáo án Đại số 8 Trang 85
=
y y
y y
y 6
6 6
6 6
2
− =
− −
HĐ 3 : Chú ý
GV giới thiệu phép cộng các phân thức cũng có tính chất giao hoán và kết hợp
HS : đọc phần chú ý tr 45 SGK
GV cho HS làm bài tập ?4 tr 46 SGK HS : lên bảng trình bày
Hỏi : Theo em để tính tổng của 3 phân thức
4 4
2 2
2 1
4 4
2 2
+ +
− +
+ +
+ +
+ x
x x
x x
x x
x
Ta làm thế nào cho nhanh? Trả lời : Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp, cộng
phân thức 1 với phân thức 3 rồi cộng kết quả với phân thức 2
GV gọi HS lên bảng thực hiện 1HS lên bảng thực hiện
HĐ 4 :
Củng cố, Luyện tập GV yêu cầu HS nhắc lại hai quy tắc cộng phân thức
cùng mẫu và khác mẫu HS : Nhắc lại hai quy tắc
GV cho HS làm bài tập 22 tr 46 SGK Bảng phụ có đề bài 22
GV gợi ý : để làm xuất hiện mẫu thức chung có khi phải áp dụng quy tắc đổi dấu.
GV gọi 2 HS lên bảng đồng thời giải

4. Hướng dẫn học ôû nhaø :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 5’

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×