Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Mẫu thức chung

Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Mẫu thức chung

Tải bản đầy đủ - 117trang

QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
− Học sinh biết cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành
nhân tử. Nhận biết được nhân tử chung trong trường hợp có những nhân tử đối nhau và biết cách đổi dấu để lập được mẫu thức chung
− HS nắm được quy trình quy đồng mẫu thức.
− HS biết cách tìm những nhân tử phụ, phải nhân cả tử và mẫu cho mỗi phân thức
với nhân tử phụ tương ứng để được những phân thức mới có mẫu thức chung

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :


1.
Giáo viên :
Bài soạn, SGK, SBT, bảng phụ

2. Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc −


Bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY


1. Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện


2. Kiểm tra bài cũ : 4’ Kiểm tra một số vở bài tập của HS yếu kém 3. Bài mới :
Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 Thế nào là quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức
GV : Khi làm tính cộng và trừ phân số ta phải biết quy đồng mẫu số. Tương tự để làm tính cộng và trừ phân thức
ta cũng quy cần biết quy đồng mẫu thức HS : Nghe giáo viên trình bày
Chẳng hạn cho hai phân thức
y -
x 1
và y
x +
1
Áp dụng tính chất cơ bản của phân thức biến đổi chúng thành hai phân
thức cùng mẫu ? Một HS lên bảng. HS cả lớp làm vào vở
2 2
1 1
y x
y x
y x
y x
y x
y x
− −
= −
+ −
= +
2 2
1 1
y x
y x
y x
y x
y x
y x
− +
= +
− +
= −
GV : Cách làm trên gọi là quy đồng mẫu nhiều phân thức HS : Nghe GV giới thiệu
Hỏi : Vậy quy đồng mẫu thức là gì ? HS Trả lời : tr 41 SGK
GV giới thiệu ký hiệu “mẫu thức chung” : MTC GV để quy đồng mẫu thức chung của nhiều phân thức ta
Thế nào là quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức
Ví dụ :
2 2
1 1
y x
y x
y x
y x
y x
y x
− −
= −
+ −
= +
2 2
1 1
y x
y x
y x
y x
y x
y x
− +
= +
− +
= −
Giáo án Đại số 8 Trang 77
phaûi tìm MTC như thế nào ? sang mục 1 HS : ghi nhớ ký hiệu
HĐ 2 : Mẫu thức chung
Hỏi : MTC của
y -
x 1
và y
x +
1
là bao nhiêu ? Trả lời : MTC : x-yx+y
Hỏi : Em có nhận xét gì về MTC đó đối với các mẫu thức của mỗi phân thức ?
Trả lời : MTC là một tích chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho
GV cho HS làm bài ?1 tr 41 SGK đề bài ghi sẵn trên bảng phụ
HS : đọc đề bài và trả lời : Có thể chọn 12x
2
y
3
z hoặc 24x
3
y
4
z làm MTC. Nhưng MTC 12x
2
y
3
z đơn giản hơn. Hỏi : Quan sát các mẫu thức 6x
2
yz vaø 2xy
3
vaø MTC 12x
2
y
3
z em có nhận xét gì ? HS Nhận xét :
− Hệ số của MTC là BCNN của các hệ số thuộc các mẫu
thức −
Các thừa số có trong các mẫu thức đều có trong MTC, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất
Hỏi : Để quy đồng mẫu thức của hai phân thức :
x x
x 6
4 8
4 1
2
− +

2
6x 5

Em sẽ tìm MTC như thế nào ? Trả lời :
− Phân tích các mẫu thành nhân tử
− Chọn một tích có thể chia hết cho mỗi mẫu thức của các
phân thức đã cho GV đưa bảng phụ vẽ bảng mô tả cách lập MTC và yêu cầu
HS
điền vào các
ô HS : lên bảng lần lượt điền vào các ô, các ô của MTC điền
cuối cùng
Hỏi : khi quy đồng mẫu thức, muốn tìm MTC ta làm thế −
Ta thường ký hiệu “Mẫu thức chung” bởi MTC

1. Mẫu thức chung


Mẫu thức chung là một tích chia hết cho mẫu thức của
mỗi phân thức đã cho Thường là chọn mẫu thức
chung đơn giản nhất
Ví dụ : Khi quy đồng mẫu thức của
hai phân thức :
x x
x 6
4 8
4 1
2
− +

2
6x 5

ta có thể tìm MTC như sau −
Phân tích các mẫu thành nhân tử
4x
2
− 8x + 4 = 4x
2
− 2x + 1
= 4 x −
1
2
6x
2
− 6x = 6x x
− 1
Choïn MTC là :12x x −
1
2
Qua ví dụ trên ta thấy muốn tìm MTC ta có thể làm như
Giáo án Đại soá 8 Trang 78
nào ? HS : Nêu nhận xét tr 42 SGK
GV yêu cầu 1HS đọc lại nhận xét 1HS đọc lại nhận xét
GV lưu ý cho HS : Nếu các nhân tử bằng số ở mẫu là những số nguyên dương
thì nhân tử bằng số của mẫu thức chung là BCNN của chúng
HS : nghe giáo viên trình bày và ghi nhớ
HĐ 3 Quy đồng mẫu thức
GV nêu ví dụ tr 42 SGK Quy đồng mẫu thức hai phân thức
x x
x 6
4 8
4 1
2
− +

2
6x 5


1 -
6xx 5

2
1 4
1 −
x
Hỏi : Ở trên ta đã tìm MTC của 2phân thức là biểu thức nào ?
Trả lời : MTC : 12xx
− 1
2
Hỏi : Hãy tìm nhân tử phụ bằng cách chia MTC cho mẫu của từng phân thức
HS : Thực hiện chia và có nhân tử phụ của phân thức
2
1 4
1 −
x
là 3x. Nhân tử phụ của phân thức
1 6
5 −
x x
là 2x
− 1
GV yêu cầu HS nhân tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng
1HS lên bảng thực hiện Hỏi : Qua ví dụ trên hãy cho biết muốn quy đồng mâu thức
nhiều phân thức ta làm thế nào ? HS : Nêu ba bước để quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
như trang 42 SGK sau :
1 Phân tích mẫu thức của các phân thức thành nhân tử
2 Mẫu thức chung cần tìm là một tích mà các nhân tử được
chọn như sau :
− Nhân tử bằng số của mẫu
chung là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu thức của
các phân thức đã cho
− Với mỗi lũy thừa của cùng
một biểu thức có mặt trong các mẫu thúc, ta chọn lũy
thừa với số mũ cao nhất. 2. Quy đồng mẫu thức
Ví dụ : Quy đồng mẫu thức hai phân thức
x x
x 6
4 8
4 1
2
− +

2
6x 5

Giải : 4x
2
− 8x + 4 = 4x
− 1
2
6x
2
− 6x = 6x x
− 1
MTC laø : 12xx −
1
2
Ta coù :
1 12
3 3
. 1
4 3
. 1
4 8
4 1
2 2
− =
− =
= +
− x
x x
x x
x x
x
2
1 -
4x 1
2 1
12 1
10 1
2 1
6 1
2 .
5
1 6
5 6
− −
= −
− −
=
− =

x x
x x
x x
x
x x
x
2
6x 5
Nhaän xét : Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phần thức ta
có thể làm như sau
− Phân tích các mẫu thành
nhân tử rồi tìm MTC −
Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu
− Nhân cả tử và mẫu của
phân thức với nhân tử phụ tương ứng.
Giáo án Đại số 8 Trang 79
GV Cho HS laøm ?2 vaø ?3 SGK bằng cách hoạt động nhóm 1HS đọc đề bài ?2
1 HS đọc đề bài ?3 GV cho : nửa lớp làm ?2
Nửa lớp làm ?3 Sau đó HS hoạt động theo nhóm
GV lưu ý cách trình bày để thuận lợi cho việc cộng trừ phân thức sau này
Sau khi làm xong đại diện hai nhóm trình bày bài giải GV nhận xét và đánh giá bài làm của hai nhóm
HĐ 4 :
Củng cố
GV yêu cầu nhắc lại tóm tắt : −
Cách tìm MTC −
Các bước quy đồng mẫu nhiều phân thức Bài 17 đố tr 43 SGK
GV treo bảng phụ đề bài 17. Yêu cầu HS trả lời câu đố HS Trả lời : Tuấn chọn
MTC = x
2
x −
6x + 6 theo nhận xét của SGK Lan chọn MTC = x
− 6 sau khi đã rút gọn các phân thức
nên Cả hai bạn đều đúng
Hỏi : Theo em, em sẽ chọn cách nào ? vì sao ? Trả lời : Em sẽ chọn cách của bạn Lan vì MTC đơn giản
hơn 4. Hướng dẫn học ở nhà :
− Học thuộc cách tìm MTC
− Học thuộc cách quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
− Bài tập về nhaø : 14, 15, 16, 18 tr 43 SGK
?2 Quy đồng mẫu thức :
10 -
2x 5
và x
x 5
3
2


5 -
2x 5
vaø
5 3
− x
x
MTC : 2xx −
5 NTP : 2 x

5 -
2xx 5x
vaø 5
2 6
− x
x
?3 Quy đồng mẫu thức :
2x -
10 5
- và
x x
5 3
2


5 -
2x 5

5 3
− x
x
Giải tiếp tương tự ?2
IV RÚT KINH NGHIỆM
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Giáo án Đại số 8 Trang 80
Tuần : 14 Tiết : 27
Ngày soạn : 29 11 2007
LUYỆN TẬP
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
− Củng cố cho HS các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
− HS biết cách tìm MTC, nhân tử phụ và quy đồng mẫu thức các phân thức thành
thạo

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TROØ :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Mẫu thức chung

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×