Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới :

Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 117trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×