Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới :

Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 117trang

LUYỆN TẬP[
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
τ HS
biết vận dụng được tính chất cơ bản để rút gọn phân thức τ
Nhận biết được những trường hợp cần đổi dấu, và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu để rút gọn phân thức .

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :


1.
Giáo viên :
Bài soạn, SGK, SBT, bảng phụ

2. Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc


III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY


1. Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện


2. Kiểm tra bài cũ : 8’


HS
1
: −
Muốn rút gọn phân thức ta làm thế nào ?
− Trong tờ giấy nháp của bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau
a
3 9
3 x
x xy
=
; b
3 3
9 3
3 x
y xy
= +
+
; c
6 1
3 3
1 9
9 3
3 +
= +
+ =
+ +
x x
y xy
; d
3 9
9 3
3 x
y x
xy =
+ +
Theo em câu nào đúng, câu nào sai ? Giải thích ? Đáp án : a đúng vì chia cả tử và mẫu của phân thức cho 3
b Sai vì chưa phân tích tử và mẫu thành nhân tử, rút gọn ở dạng tổng c Sai vì chưa phân tích đa thức thành nhân tử, rút gọn dạng tổng.
d Đúng vì đã chia cả tử và mẫu cho 3y+1

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Sửa bài tập về nhà
Bài 9 tr 40 SGK : GV gọi 2 HS lên bảng sửa bài tập 9 tr 40
GV chốt lại phương pháp :
− Đổi dấu tử hoặc mẫu
− Phân tích tử và mẫu thành nhân tử
− Chia tử và mẫu của phân thức cho nhân tử chung.
Bài tập 10 tr 40 SGK : Baøi 9 tr 40 SGK :
a
32 16
2 36
16 32
2 36
3 3
− −
− =
− −
x x
x x
=
4 2
9 2
16 2
36
2 3
− −
= −
− −
x x
x
b
5 5
5
2 2
x y
y y
x x
xy y
xy x
− −
= −

=
y x
x y
y x
y 5
5 −
= −
− −
Bài tập 10 tr 40 SGK : Giải
Giáo án Đại số 8 Trang 74
Tuần : 13 Tiết : 25
Ngày soạn :22 11 2007
GV treo bảng phụ đề bài tập 10 GV Gọi 1 HS khá lên bảng sửa bài tập 10
Gọi HS nhận xét GV Chốt lại phương pháp
− Nhóm hạng tử
− Đặt nhân tử chung
− Chia tử và mẫu cho nhân tử chung
HS : Đọc đề bài trên bảng phụ 1HS khá lên bảng
Một vài HS nhận xét bài làm của bạn Bài 11 tr 40 SGK :
GV gọi 2 HS trung bình lên bảng sửa bài tập 11 GV yêu cầu HS nêu lại phương pháp
2HS trung bình lên bảng HS
1
: câu a HS
2
: câu b HS : Nêu phương pháp
− Tìm nhân tử chung, chia tử và mẫu cho nhân tử chung
HĐ 2 : Luyện tập tại lớp
Bài 12 tr 40 SGK : GV treo bảng phụ ghi sẵn đề bài
GV cho HS hoạt động nhóm HS : Đọc đề bài 12
HS : Hoạt động nhóm Nhóm 1, 2 câu a. Nhóm 3, 4 câu b
Sau 3 phút GV gọi đại diện nhóm trình bày bài giải Đại diện mỗi nhóm trình bày bài giải
GV Gọi HS nhận xét và sửa sai Một vài HS nhận xét bài làm của từng nhóm
Bài 13 tr 40 SGK : GV treo bảng phụ bài 13 tr 40 SGK
HS : Đọc đề bài GVCho HS tự làm bài trong 5phút
GV Gọi 2HS lên bảng đồng thời làm câu a, b 2HS lên bảng cùng lúc
1 2
1 2
3 4
5 6
7 −
+ +
+ +
+ +
+ x
x x
x x
x x
x
=
1 2
1 1
2 1
4 1
6 −
+ +
+ +
+ +
+ x
x x
x x
x x
x
=
1 1
1 1
2 4
6
− +
+ +
+ +
x x
x x
x x
=
1 1
2 4
6
− +
+ +
x x
x x
Baøi 11 tr 40 SGK : a
3 2
5 2
3
3 2
18 12
y x
xy y
x =
b
x x
x x
x x
4 5
3 5
20 5
15
2 2
3
+ =
+ +
Baøi 12 tr 40 SGK : Giaûi
a
= −
+ −
x x
x x
8 12
12 3
4 2
=
= −
+ −
8 4
4 3
3 2
x x
x x
=
4 2
2 2
3
2 2
+ +
− −
x x
x x
x
=
4 2
2 3
2
+ +
− x
x x
x
b
1 3
1 2
2 7
3 2
3 7
14 2
7 +
+ +
= +
+ +
x x
x x
x x
x x
=
x x
x x
x 3
1 7
1 3
1 7
2
+ =
+ +
Baøi 13 tr 40 SGK : a
3 3
3 3
3 3
15 3
45 −
− =
− −
x x
x x
x x
=
2 3
3 3
3 3
3 −
− =
− −
− x
x x
b
3 2
2 3
2 2
3 3
y xy
y x
x x
y −
+ −

=
3 3
y x
y x
y x
y x
x y
x y
− −
+ −
= −
− +
=
2
y x
y x
− +

Giaùo aùn Đại số 8 Trang 75
HS trung bình : câu a HS khá hoặc giỏi câu b
Hỏi : Câu b có thể đổi dấu trước khi phân tích tử và mẫu thành nhân tử không ?
Trả lời : Ta có thể đổi dấu trước khi phân tích tử và mẫu thành nhân tử
Hỏi : Hãy nêu cụ thể HS : Nêu cụ thể
y
2
− x
2
= −
x
2
− y
2
HĐ 3 : Củng cố
: −
GV gọi một HS làm miệng câu a của bài tập làm thêm : Rút gọn phân thức
3 2
2 3
2 2
3 3
2 y
xy y
x x
x xy
y −
+ −
+ −
Một HS làm miệng : y
2
− 2xy + x
2
= y −
x
2
x
3
− 3x
2
y + 3xy
2
− y
3
= x −
y
3
Neân :
y x
y x
y x
− =
− −
1
3 2
GV yeâu cầu HS chốt lại phương pháp GV lưu ý cho HS tính chất : A =
− −
A 4.
Hướng dẫn học ở nhà :
Học thuộc tính chất, quy tắc đổi dấu, cách rút gọn phân thức
Ôn lại quy tắc quy đồng mẫu số đã học ở lớp dưới Bài tập về nhà 11, 12, tr 17 ; 18 SBT
Đọc trước bài : “Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức” Bài taäp:
y
2
− 2xy + x
2
= y −
x
2
x
3
− 3x
2
y + 3xy
2
− y
3
= x −
y
3
Neân :
y x
y x
y x
− =
− −
1
3 2
IV RÚT KINH NGHIỆM
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Giáo án Đại số 8 Trang 76
Tuaàn : 13 Tiết : 26
Ngày soạn : 22 11 2007
QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
− Học sinh biết cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành
nhân tử. Nhận biết được nhân tử chung trong trường hợp có những nhân tử đối nhau và biết cách đổi dấu để lập được mẫu thức chung
− HS nắm được quy trình quy đồng mẫu thức.
− HS biết cách tìm những nhân tử phụ, phải nhân cả tử và mẫu cho mỗi phân thức
với nhân tử phụ tương ứng để được những phân thức mới có mẫu thức chung

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×