Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới : Tính chất cơ bản của phân thức Nếu nhân cả tử và mẫu

Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới : Tính chất cơ bản của phân thức Nếu nhân cả tử và mẫu

Tải bản đầy đủ - 117trang

GV
gọi 2 HS lên bảng làm bài 2
HS :
lên bảng làm
HS
1
: câu a HS
2
: câu b GV
gọi HS nhận xét bài làm
1 vài HS nhận xét bài làm của bạn 4. Hướng dẫn học ở nhà :
− Học thuộc đònh nghóa phân thức ; hai phân thức bằng nhau.
− Ôn lại tính chất cơ bản của phân số.
− Bài tập về nhà : 1 ; 3 ; tr 36 SGK ; Baøi 1 ; 2 ; 3 tr 15 - 16
SBT τ
Hướng dẫn bài số 3 tr 36 SGK −
Tính tích : x
2
− 16x
− Lấy tích đó chia cho đa thức x
− 4
⇒ kết quả
⇒ 5x
3
− 4x=10
− 5x-x
2
-2x nên :
5 2
5 10
4
2 3
x x
x x
x −
− =
− −
IV RUÙT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
- Học sinh nắm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức - Học sinh hiểu rõ được quy đổi dấu suy ra từ tính chất cơ bản của phân thức, nắm vững và
vậndụng tốt quy tắc này.

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :


1.
Giáo viên : −
Bài soạn, SGK −
SBT −
Bảng phụ
.
2. Học sinh : −
Học bài và làm bài đầy đủ −
Bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY


1. Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện


2. Kiểm tra bài cũ : 7’


Giáo án Đại số 8 Trang 67
Tuaàn : 12 Tiết : 23
Ngày soạn :15 11 2007
HS1 : a Thế nào là hai phân thức bằng nhau ? b Chữa bài 1c tr 36 SGK
1 1
2 1
2
2
− +
+ =
− +
x x
x x
x vì x+2x2
− 1 = x + 2x + 1x
− 1
HS2 : a Chữa bài 1d tr 36 SGK
1 2
3 1
2
2 2
− +
− =
+ −
− x
x x
x x
x
vì : x2 −
x −
2 x −
1 = x + 1x −
2x −
1 x2
− x
− 2x
− 1 = x2
− 3x + 2 x + 1
b Nêu tính chất cơ bản của phân số ? Viết công thức tổng quát Tổng quát :
n b
n a
m b
m a
b a
: :
. .
= =
m ; n ≠
0 ; n ∈
öc a ; b

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Tính chất cơ bản của phân thức : GV cho HS làm bài ?2 ; ?3.
GV
đưa đề bài lên bảng phụ HS
1
: ?2 .
6 3
2 2
3 2
2
+ +
= +
+ x
x x
x x
x
coù :
6 3
2 3
2
+ +
= x
x x
x
vì : x3x + 6 = 3x
2
+2x HS
2
: ?3 .
2 3
2
2 3
: 6
3 :
3 y
x xy
xy xy
y x
=
coù
2 3
2
2 6
3 y
x xy
y x
=
vì 3x
2
y.2y
2
= 6xy
3
.x = 6x
2
y
2
GV
Qua các bài tập trên, em hãy nêu tính chất cơ bản của phân thức.
HS :
Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức tr 37 SGK. 1 vài HS nhắc lại tính chất cơ bản
GV
đưa tính chất cơ bản của phân thức và công thức tổng quát lên bảng phụ.
GV
cho HS hoạt động nhóm làm ?4 tr 37 SGK
HS :
Hoạt động nhóm và ghi vào bảng nhóm

1. Tính chất cơ bản của phân thức Nếu nhân cả tử và mẫu


của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì
được một phân thức bằng phân thức đã cho
M B
M A
B A
. .
=
M là một đa thức khác đa thức 0
Nếu chia cả tử lẫn mẫu của một phân thức cho một nhân tử
chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã
cho.
N B
N A
B A
: :
=
N là một nhân tử chung
Giáo án Đại soá 8 Trang 68
a
1 2
1 :
1 1
1 :
1 2
1 1
1 2
+ =
− −
+ −
− =
− +

x x
x x
x x
x x
x x
x x
b
B A
B A
B A
− −
= −
− =
1 1
GV
Gọi đại diện một nhóm lên trình bày bài làm Đại diện một nhóm trình bày bài làm của nhóm mình
Gọi HS các nhóm khác nhận xét HS nhận xét bài làm của bạn
HĐ 2 :
Quy tắc đổi dấu :
GV
Đẳng thức
B A
B A
− −
=
cho ta quy tắc đổi dấu
Hỏi :
Em hãy phát biểu quy tắc đổi dấu HS : Phát biểu quy tắc đổi dấu tr 37 SGK
GV
ghi lại quy tắc và công thức lên bảng
GV
Cho HS làm bài ?5 1HS lên bảng
a
4 4
− −
= −
− x
y x
x x
y
b
11 5
11 5
2 2
− −
= −
− x
x x
x
HĐ 3 : Củng cố
:
τ Bài 4 tr 38 SGK :
GV
yêu cầu HS hoạt động nhóm mỗi nhóm làm 2 câu. −
Nhóm 1, 2 xét bài Lan và Hùng −
Nhóm 3, 4 xét bài của Giang và Huy
HS :
Hoạt động theo nhóm. Nhóm 1, 2 câu a ; b.
a Lan làm đúng vì đã nhân cả tử và mẫu của vế trái với x. b Hùng sai vì đã chia tử của vế trái cho x + 1 thì cũng phải
chia mẫu cho x+1. Nhóm 3, 4 câu c ; d
c Giang làm đúng vì đã áp dụng quy tắc đổi dấu d Huy làm sai vì :
x
− 9
3
= [ −
9 −
x]
3
= −
9 −
x
3
GV
Gọi đại diện hai nhóm lên trình bày Sau 5phút, đại diện 2 nhóm lên trình bày bài làm của nhóm
mình

4. Hướng dẫn học ở nhà :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới : Tính chất cơ bản của phân thức Nếu nhân cả tử và mẫu

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×