Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Kiểm tra bài cũ : Bài mới :

Kiểm tra bài cũ : Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 117trang

Chương II
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
- Học sinh hiểu rõ khái niệm phân thức đại số - Học sinh có khái niệm về hai phân thức bằng nhau để nắm vững tính chất cơ bản của
phân thức.

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :


1.
Giáo viên : −
Bài soạn, SGK −
SBT −
Bảng phụ.
2. Học sinh : −
Học bài và làm bài đầy đủ −
Bảng nhóm −
Ôn lại đònh nghóa hai phân số bằng nhau

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn đònh lớp :


1 phút kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ :


Thay cho kiểm tra giáo viên đặt vấn đề τ
Đặt vấn đề : 3’ Chương trước đã cho ta thấy trong tập các đa thức không phải mỗi đa thức đều
chia hết cho mọi đa thức khác 0. Cũng giống như trong tập hợp các số nguyên không phải mỗi số nguyên đều chia hết cho mọi số nguyên khác 0, nhưng khi thêm các phân
số vào tập các số nguyên thì phép chia cho mọi số nguyên khác 0 đều thực hiện được. Ở đây ta cũng thêm vào tập đa thức những phần tử mới tương tự như phân số. Dần dần
qua bài học của chương, ta sẽ thấy rằng trong tập các phân thức đại số mỗi đa thức đều chia hết cho mọi đa thức khác 0

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Đònh nghóa
GV đưa ra các biểu thức có dạng
B A
trong SGK tr 34 Hỏi:Em hãy nhận xét các biểu thức đó có dạng như thế nào ?
Trả lời : Các biểu thức đó có dạng
B A
Hỏi :
Với A, B là những biểu thức như thế nào ? có cần điều kiện gì không ?
Với A ; B là các đa thức và B ≠
1.Đònh nghóa : aVí dụ :
Cho các biểu thức :
a
1 12
; 5
4 2
7 4
3
− −
+ −
x c
x x
x
b
8 7
3 15
2
+ −
x x
τ Các biểu thức trên có dạng
Giáo án Đại soá 8 Trang 64
Tuần : 11 Tiết : 22
Ngày soạn : 8 11 2007
GV
giới thiệu các phân thức như thế được gọi là phân thức đại số hay nói gọn là phân thức
Hỏi :
Thế nào là một phân thức đại số ? HS Trả lời đònh nghóa tr 35 SGK
GV gọi một vài học sinh nhắc lại đònh nghóa 2
HS :
nhắc lại đònh nghóa
GV
giới thiệu : A ; B đa thức ; B
≠ A : Tử thức ; B mẫu thức
τ Ta đã biết mỗi số nguyên được coi là một phân số với mẫu
số là 1. Tương tự mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu bằng 1 : A =
1 A
HS :
Nghe giáo viên trình bày và ghi bài vào vở
GV
Cho HS làm ?1. Em hãy viết một phân thức đại số ?
HS :
Tự lấy ví dụ −
1 vài HS lên bảng ghi ví dụ
GV
cho HS làm ?2. Một số thực a bất kỳ có phải là một phân thức không ? Vì sao
?
Trả lời :
cũng là 1 phân thức vì a =
1 a
có dạng
B A
B ≠
Hỏi :
Theo em số 0 ; số 1 có là phân thức đại số không ?
Trả lời : số 0, số 1 cũng là phân thức đại số vì 0 =
1 1
1 ;
1 =
GV
cho ví dụ :
1 1
2 −
+ x
x x
Hỏi :
Có là phân thức đại số không ? HS : Suy nghó trả lời : không phải là phân thức đại số vì mẫu
không phải là đa thức HĐ 2 :
Hai phân thức bằng nhau :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×