Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :

Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 117trang

đơn thức cho đơn thức −
Bài tập về nhà : 59 26 SGK. Bài tập 39, 40, 41, 43 tr 7 SBT
Bài tập về nhà : 59 26 SGK. Bài tập 39, 40, 41, 43 tr 7 SBT
IV RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
§
11 CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

I. MỤC TIÊU : −


HS cần nắm được khi nào đa thức chia hết cho đơn thức. −
Nắm vững quy tắc chia đa thức cho đơn thức −
Vận dụng tốt vào giải toán

II. CHUẨN BỊ :


Giáo viên :
− Bài Soạn
− SGK
− SBT
− Bảng phụ
Học sinh
: −
Học thuộc bài −
SGK −
SBT −
Bảng nhóm −
Làm bài tập đầy đủ

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 7’


HS
1
: −
Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B. −
Phát biểu quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B −
Giải bài tập 41 tr 7 SBT a 18x
2
y
2
z : 6xyz ; b 5a
3
: −
2a
2
b ; c 27x
4
y
2
z : 9x
4
y = 3xy
; = −
2 5
a ;
=3yz
Giáo án Đại số 8 Trang 48
Tuần : 8 Tiết : 16
Ngày soạn : 18 10 2007 Ngày dạy :

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ : 1 Quy tắc :
− GV yêu cầu HS thực hiện ?1 cho đơn thức :
3xy
2
HS : đọc ?1 và tham khảo SGK
Hãy viết một đa thức có các hạng tử đều chia hết cho 3xy
2
1HS lên bảng thực hiện ?1 lấy đa thức khác đa thức SGK
Chia các hạng tử của đa thức đó cho 3xy
2
Cộng các kết quả với nhau.
Các HS khác tự lấy đa thức khác thỏa mãn yêu cầu của đề bài và làm vào vở chẳng hạng
9x
2
y
3
+6x
3
y
2
− 4xy
2
: 3xy
2
GV cho HS tham khảo SGK, sau 1 phút gọi 1 HS lên bảng thực hiện ví dụ khác SGK
− GV giới thiệu :
2x
2
+ 3xy −
3 4
là thương của phép chia 9x
2
y
3
+6x
3
y
2
− 4xy
2
: 3xy
2
HS : nghe GV giới thiệu GV Hỏi : Muốn chia một đa thức cho một đơn thức ta làm
thế nào ? HS trả lời quy tắc như SGK
GV Hỏi : Một đa thức muốn chia hết cho đơn thức thì cần điều kiện gì ?
HS Trả lời : Tất cả các hạng tử của đa thức phải chia hết cho đơn thức
GV yêu cầu HS tự đọc ví dụ trang 28 SGK 1 HS đọc to ví dụ trước lớp
GV lưu ý cho HS trong thực hành có thể tính nhầm và bỏ bớt một số phép tính trung gian
HS : xem lưu ý SGK Ví dụ :
30x
4
y
3
− 25x
2
y
3
− 3x
4
y
4
: 5x
2
y
3
= 6x
2
− 5

5 3
x
2
y
1 Quy taéc : a Ví dụ :
9x
2
y
3
+6x
3
y
2
− 4xy
2
: 3xy
2
=9x
2
y
3
: 3xy
2
+ 6x
3
y
2
: 3xy
2
+ −
4xy
3
: 3xy
2
= 3xy + 2x
2

3 4
b Quy taéc : Muốn chia đa thức A cho đơn
thức B trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho
đơn thức B, ta chia mỗi hạng tử của A cho B, rồi cộng các kết
quả với nhau
c Ví dụ : 30x
4
y
3
− 25x
2
y
3
− 3x
4
y
4
: 5x
2
y
3
=30x
4
y
3
: 5x
2
y
3
+ 25x
2
y
3
: 5x
2
y
3
+ −
3x
4
y
4
: 5x
2
y
3
= 6x
2
− 5

5 3
x
2
y τ
Chú ý : SGK
Giáo án Đại số 8 Trang 49
HĐ 2 : Áp dụng :
− GV yêu cầu HS thực hiện ?2. Đề bài đưa lên bảng phụ
− 1 HS đọc to đề bài bảng phụ
GV gợi ý : Em hãy thực hiện phép tính theo quy tắc ? HS : cả lớp thực hiện vào giấy nháp
GV Hỏi : Bạn Hoa giải đúng hay sai ? HS : Bạn Hoa giải đúng
GV Hỏi : Để chia một đa thức cho một đơn thức, ngoài áp dụng quy tắc, ta còn có thể làm như thế nào ?
HS Trả lời : Ta còn có thể phân tích đa thức bò chia thành nhân tử mà có chứa nhân tử là đơn thức
GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện câu b 1 HS lên bảng thực hiện câu b
Gọi HS nhận xét và sửa sai 1 vài HS nhận xét và sửa sai
HĐ 3 : Luyện tập :
τ Bài 64 28 SGK :
Làm phép chia : a
− 2x
5
+ 3x
2
− 4x
3
: 2x
2
b x
3
− 2x
2
y + 3xy
2
: −
2 1
x c 3x
2
y
2
+ 6x
2
y
3
− 12xy : 3xy
Gọi 3HS lên bảng HS : làm vào vở
3 HS lên bảng làm Gọi HS nhận xét
1 vài HS khác nhận xét và sửa sai Bài 65 tr 29 SGK :
Làm phép chia [3x
− y
4
+ 2x −
y
3
− 5x
− y
2
] : y −
x
2
HS : làm vào vở theo sự gợi ý của GV GV Hỏi : Em có nhận xét gì về các lũy thừa trong phép
tính ? nên biến đổi như thế nào HS Trả lời : Các lũy thứa có cơ số x
− y và y
− x là đối
nhau, nên biến đổi : y
− x
2
= x −
y
2
GV : nếu đặt x −
y = t thì viết lại phép chia như thế nào?
2. Áp dụng : Bài ?2 :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×