Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :

Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 117trang

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU : −


Rèn luyện kỹ năng giải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử −
HS giải thành thạo loại bài tập phân tích đa thức thành nhân tử −
Giới thiệu cho HS phương pháp tách hạng tử, thêm bớt hạng tử

II. CHUẨN BỊ :


Giáo viên :
− Bài Soạn
− SGK
− SBT
− Bảng phụ
Học sinh
: −
Học thuộc bài −
SGK −
SBT −
Làm bài tập đầy đủ

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 7’ HS


1
: −
Chữa bài 54 a x
3
+ 2x
2
y + xy
2
− 9x. Kết quả : xx + y + 3x + y
− 3
HS
2
: −
Chữa bài 54 b 2x −
2y −
x
2
+ 2xy −
y
2
. Kết quả : x −
y2 −
x + y HS
3
: −
Chữa bài 54 c x
4
− 2x
2
. Kết quả : x
2
x +
2
x −
2

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Luyện tập :
τ Bài 52 tr 24 SGK : Chứng minh rằng :
5n + 2
2
− 4 chia hết cho 5 với mọi số nguyên
GV : Gọi 1 HS lên bảng làm −
1 HS đọc đề bài 52 −
HS cả lớp làm vào vở GV gọi 1 HS lên bảng làm
GV : Gọi 1 HS nhận xét bài làm 1 HS nhận xét bài làm của bạn
Bài 55 b, c tr 25 :
− GV treo bảng phụ ghi đề bài 55 b, c
b 2x −
1
2
− x + 3
2
= 0 Baøi 52 tr 24 SGK :
Ta coù : 5n + 2
2
− 4
= 5n + 2
2
− 2
2
= 5n +2 −
25n+2+2 = 5n 5n + 4
luôn chia hết cho 5
Bài 55 b, c tr 25 : b 2x
− 1
2
− x + 3
2
= 0 2x
− 1
− x
− 32x
− 1+x+3=0
Giáo án Đại số 8 Trang 35
Tuần : 6 Tiết : 12
Ngày 6 tháng 10 năm 2007 Ngày dạy :
c x
2
x −
3 + 12 −
4x = 0 1 HS đọc đề bài b, c ở bảng phụ trước lớp
GV để thời gian cho HS suy nghó và hỏi : “Để tìm x trong bài toán trên em làm như thế nào ?”
HS : cùng suy nghó và đưa ra phương pháp 1HS trả lời : phân tích đa thức ở vế trái thành nhân tử.
GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày Hai HS lên bảng
Bài 56 tr 25 SGK :
− GV gọi 1 HS đọc đề bài câu a
1HS đọc đề bài 56 a trước lớp GV :Để tính nhanh giá trò ta cần phải làm như thế nào ?
HS : phân tích đa thức thành nhân tử và thay đổi giác trò x GV gọi 1 HS lên bảng giải
HĐ 2 : phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp khác :
τ Bài 53 tr 24 SGK :
− GV hướng dẫn và giải bài toán 53 a
HS : nghe GV hướng dẫn GV : đa thức x
2
− 3x + 2 là một tam thức bậc hai có dạng
ax
2
+bx + c với a = 1 ; b −
3 ; c = 2 Đầu tiên ta lập tích ac = ?
− HS : ac = 1.2
Sau đó tìm xem 2 là tích của các cặp số nguyên nào ? HS : 2 = 1.2 =
− 1
− 2
GV ta có -1+-2 = −
3 đúng bằng hệ số b Ta tách
− 3x =
− x
− 2x
Vậy đa thức biến đổi thành x
2
− x
− 2x + 2
− Đến đây GV gọi 1 HS lên bảng làm tiếp
1 HS lên bảng làm tiếp b x
2
+ 5x + 6 + Lập tích ac ... ?
HS : ac = 1.6 = 6 GV : Xem 6 là tích của các cặp số nguyên nào ?
HS : 6 = 1.6 = -1-6= 2.3 = -2-3 GV : Cặp số nào có tổng bằng hệ số 5
HS : đó là cặp số 2 vaø 3 x
− 43x
− 2 = 0
⇒ x = 4 ; x =

2 3
c x
2
x −
3 + 12 −
4x = 0 x
2
x −
3 + 4 3 −
x = 0 x
2
x −
3 −
4 x −
3 = 0 x
− 3 x
2
− 4 = 0
x −
3 x −
2 x + 2 = 0 ⇒
x = 3 ; x = 2 ; x = −
2 Baøi 56 tr 25 SGK :
a x
2
+
2 1
x +
16 1
= x
2
. 2x .
4 1
4 1
+
2
= x +
4 1
2
thay x = 49,75 Ta coù : 49,75 + 0,25
2
= 50
2
= 2500 Bài 53 tr 24 SGK :
Phân tích đa thức thành nhân tử :
a x
2
− 3x + 2
= x
2
− x
− 2x + 2
= x
2
− x
− 2x
− 2
= xx −
1 −
2x −
1 = x
− 1 x
− 2
b x
2
+ 5x + 6 = x
2
+ 2x + 3x + 6 = x
2
+ 2x + 3x + 6 = x x + 2 + 3x + 2
= x + 2 x + 3
Giáo án Đại số 8 Trang 36
Vậy đa thức x
2
+ 5x + 6 được tách như thế nào ? −
HS : x
2
+ 5x + 6 = x
2
+ 2x + 3x + 6 GV gọi 1 HS lên bảng phân tích tiếp
1HS lên bảng phân tích tiếp GV chốt lại dưới dạng tổng quát
ax
2
+ bx + c = ax
2
+ b
1
x + b
2
x + c Phải có : b
1
+ b
2
= b b
1
. b
2
= ac Bài 55 a tr 25 :
a x
2
− 3x + 2
GV giới thiệu cách tách khác : x
2
− 3x + 2 = x
2
− 4
− 3x + 6
HS : nghe GV giới thiệu cách tách khác Bài 57 a tr 25 SGK :
− Phân tích đa thức x
4
+ 4 ra thừa số HS : đọc to đề bài trước lớp.
GV gợi ý : Để làm bài này ta phải dùng phương pháp thêm bớt hạng tử
GV : Ta thấy x
4
= x
2 2
; 4 = 2
2
Để xuất hiện hằng đẳng thức bình phương một tổng, ta cần thêm bớt 4x
2
để giá trò đẳng thức không đổi x
4
+ 4 = x
4
+ 4x
2
+ 4 −
4x
2
GV yêu cầu HS làm tiếp 1 HS : lên bảng làm tiếp
HĐ 3 : Luyện tập củng cố :
− Yêu cầu HS làm bài tập : phân tích đa thức thành nhân tử
a 15x
2
+ 15xy −
3x −
3y b x
2
+ x −
6 HS : làm bài vào vở
− 2 HS lên bảng làm
GV nhận xét, có thể cho điểm HS 4. Hướng dẫn học ở nhà :
− Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
− Bài tập về nhà: 57 a,b ; 58 tr25 SGK ; bài 37, 38 SBT tr 7
− Ôn lại quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 55 a tr 25 : x
2
− 3x + 2
= x
2
− 4
− 3x + 6
= x
2
− 4
− 3x
− 6
= x −
2x + 2 −
3x −
2 = x
− 2x + 2
− 3
Baøi 57 a tr 25 SGK : Phân tích đa thức
x
4
+ 4 ra thừa số
Giải x
4
− 4 = x
4
+ 4x
2
+ 4 −
4x
2
= x
2
+ 2
2
− 2x
2
= x
2
+2 −
2xx
2
+2 + 2x
Baøi laøm theâm : a 15x
2
+ 15xy −
3x −
3y =3[5x
2
+ 5xy −
x −
y] = 3[5xx + y
− x + y]
= 3 x + y5x −
1 b x
2
+ x −
6 = x
2
+ 3x −
2x −
6 = xx + 3
− 2 x + 3
= x + 3 x −
2
IV RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................
Giáo án Đại số 8 Trang 37
§
9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

I. MỤC TIÊU : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×