Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 10’ HS Bài mới : Ví dụ : a Ví dụ 1 : Phân tích đa thức

Kiểm tra bài cũ : 10’ HS Bài mới : Ví dụ : a Ví dụ 1 : Phân tích đa thức

Tải bản đầy đủ - 117trang

Giáo viên :
− Bài Soạn
− SGK
− SBT
− Bảng phụ
Học sinh
: −
Học thuộc bài −
SGK −
SBT −
Làm bài tập đầy đủ

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 10’ HS


1
: −
Giải bài tập 44c 20 SGK −
Phân tích đa thức thành nhân tử : a + b
3
+ a −
b
3
Giải : a + b
3
+ a −
b
3
= a
3
+ 3a
2
b + 3ab
2
+ b
3
+ a
3
− 3a
2
b + 3ab
2
− b
3
= 2aa
2
+ 3b
2
GV có thể hướng dẫn thêm cách 2 dùng hằng đẳng thức tổng hai lập phương HS
2
: −
Giải bài 29 b tr 6 SBT : 87
2
+ 73
2
− 27
2
− 13
2
Giaûi : = 87
2
− 27
2
+ 73
2
− 13
2
= 87 −
2787 + 27 + 73 −
1373 + 13 = 60 . 114 + 60 . 86 = 60 114 + 86 = 60 . 200 = 12000
GV qua baøi naøy ta thấy để phân tích đa thức thành nhân tử còn có thêm phương pháp nhóm các hạng tử. Vậy nhóm như thế nào để phân tích được đa thức thành nhân tử
→ bài mới

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Ví dụ :
− GV đưa ví dụ 1 lên bảng : Phân tích đa thức thành nhân
tử x
2
− 3x + xy
− 3y cho HS làm thử
1HS đọc ví dụ −
Cả lớp suy nghó cùng làm GV gợi ý cho HS với ví dụ trên thì có sử dụng được hai
phương pháp đã học không ? HS : Cả bốn hạng tử của đa thức không có nhân tử chung.
Đa thức cũng không có dạng hằng đẳng thức. Nên không sử dụng được
GV :Trong 4 hạng tử những hạng tử nào có nhân tử chung ? HS : x
2
và −
3x ; xy và 3y hoặc x
2
và xy ; −
3x và −
3y GV : Hãy nhóm các hạng tử có nhân tử chung đó và đặt
nhân tử chung cho từng nhóm HS thực hiện nhóm
x
2
− 3x + xy
− 3y = x
2
− 3x + xy
− 3y

1. Ví dụ : a Ví dụ 1 : Phân tích đa thức


thành nhân tử x
2
− 3x + xy
− 3y
Giải Cách 1 :
x
2
− 3x + xy
− 3y
= x
2
− 3x + xy
− 3y
= xx −
3 + yx −
3 = x
− 3x + y
Caùch 2 : x
2
− 3x + xy
− 3y
= x
2
+ xy + −
3x −
3y = x
2
+ xy −
3x + 3y = xx + y
− 3x + y
Giáo án Đại số 8 Trang 32
= xx −
3 + yx −
3 GV : Đến đây các em có nhận xét gì ?
GV : Giữa hai nhóm lại xuất hiện nhân tử chung? GV : Hãy đặt nhân tử chung của các nhóm.
HS : đặt tiếp x
− 3x + y
GV : Em có thể nhóm các hạng tử theo cách khác được không ?
HS : thực hiện nhóm theo cách thứ hai x
2
+ xy + −
3x −
3y GV lưu ý HS : Khi nhóm các hạng tử mà đặt dấu “
− ”đằng
trước ngoặc thì phải đổi dấu tất cả các hạng tử GV đưa ra ví dụ 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử :
2xy + 3z + 6y + xz 1 HS đọc to ví dụ 2
− Cả lớp làm vào vở
GV yêu cầu HS tìm các cách nhóm khác nhau để phân tích được đa thức thành nhân tử
GV gọi HS
1
lên trình bày C
1
và HS
2
lên trình bày C
2
HS
1
: Trình bày C
1
= 2xy + 6y + 3z + xz HS
2
: Trình bày cách 2 = 2xy +xz + 3z + 6y
GV cho HS nhận xét 1 vài HS nhận xét
GV : Có thể nhóm đa thức là : 2xy+3z+6y+xz được không ? Tại sao ?
HS : Không nhóm được vì nhóm như vậy không phân tích được đa thức thành nhân tử
GV giới thiệu : Cách làm như các ví dụ trên được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm
hạng tử
HĐ 2 : Áp dụng :
− GV cho HS làm bài ?1
1 HS lên bảng giải GV gọi HS nhận xét và sửa sai
1 vài HS nhận xét và bổ sung = x + y x
− 3
b Ví dụ 2 : Phân tích đa thức thành nhân
tử : 2xy + 3z + 6y + xz
Giaûi 2xy + 3z + 6y + xz
= 2xy + 6y + 3z + xz = 2y x + 3 + z x + 3
= x + 3 2y + z
τ Cách làm như trên gọi là
phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm
hạng tử.
τ Đối với một đa thức có thể
có nhiều cách nhóm những hạng tử thích hợp
Bài ?1 : Tính nhanh 15.64+25.100 +36.15 + 60.100
= 15.64 + 36.15 + 25.100 + 60.100
= 15 64 + 36 + 100 25 + 60 = 15 . 100 + 100. 85
Giaùo aùn Đại số 8 Trang 33
GV treo bảng phụ ghi đề bài ?2 tr 22 : GV : Hãy nêu ý kiến của mình về lời giải của các bạn
Cả lớp quan sát đề bài ?2 bảng phụ
− HS trả lời
GV gọi 2 HS lên bảng đồng thời phân tích tiếp với cách làm của bạn Thái và bạn Hà
2HS lên bảng phân tích tiếp
HĐ 3 : Luyện tập củng cố : 1. Phân tích đa thức thành nhân tử :
x
2
+ 6x + 9 −
y
2
HS : ghi đề bài vào vở GV gọi 1 HS lên bảng phân tích
1 HS lên bảng GV : Nếu ta nhóm x
2
+ 6x + 9 −
y
2
có được không ? HS : Không được vì quá trình phân tích tiếp không được
2. Yêu cầu HS hoạt động nhóm Bài 48 b, c tr 22 −
Nửa lớp làm bài 48b −
Nửa lớp làm bài 48 c HS : Hoạt động theo nhóm
GV kiểm tra bài làm một số nhóm Đại diện nhóm trình bày bài giải
GV cho HS làm bài 49 tr 22 SGK HS thực hiện tính nhanh
GV cho HS laøm baøi 50 tr 22 SGK 1 HS lên bảng giải
Hướng dẫn học ở nhà :
− Khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp
nhóm hạng tử cần nhóm thích hợp −
Làm bài tập 47 ; 48 a 49 a ; 50 b tr 22 −
23 SGK = 100 15 + 85 = 10000
τ Bài ?2 :
An làm đúng, bạn Thái và bạn Hà chưa phân tích hết vì còn
có thể phân tích tiếp được.
τ x
4
− 9x
3
+ x
2
− 9x
= x x
3
− 9x
2
+ x −
9 = x[x
3
+ x −
9x
2
+ 9] = x[xx
2
+ 1 −
9x
2
+ 1] = x x
2
+ 1 x −
9 τ
x −
9 x
3
+ x = x
− 9 x x
2
+ 1
Bài tập: 1. Phân tích đa thức thành
nhân tử :
x
2
+ 6x + 9 −
y
2
= x
2
+ 6x + 9 −
y
2
= x + 3
2
− y
2
= x + 3 + yx + 3 −
y τ
Baøi 48 b, c tr 22 : b 3x
2
+ 6xy −
3y
2
− 3z
2
= 3x
2
+ 2xy + y
2
− z
2
= 3 [x + t
2
− z
2
] = 3 x + y + zx
− y
− z
c x
2
− 2xy+y
2
− z
2
+ 2zt −
t
2
Kết quả : x
− y + z
− tx
− y
− z+ t
τ Bài 49 tr 22 :
Kết quả : 70 . 100 = 7000 τ
Baøi 50 tr 22 : Tìm x biết : xx −
2 + x −
2 = 0
Kết quả : x = 2 ; x = −
1
IV RÚT KINH NGHIỆM :.................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Giáo án Đại số 8 Trang 34
LUYEÄN TẬP

I. MỤC TIÊU : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 10’ HS Bài mới : Ví dụ : a Ví dụ 1 : Phân tích đa thức

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×