Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 5’ Tìm giá trò biểu thức HS Bài mới :

Kiểm tra bài cũ : 5’ Tìm giá trò biểu thức HS Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 117trang

− Làm các bài tập 32 ; 36 tr 17 SGK
− Bài tậpdành cho HS khá giỏi: 18 ; 19 ; 20 tr 5 SBT
Hướng dẫn : bài 18 : Đưa biểu thức về dạng bình phương của 1 tổng hay 1 hiệu
IV RÚT KINH NGHIỆM
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
§
6 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

I. MỤC TIÊU : −


HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử −
Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung

II. CHUẨN BỊ :


Giáo viên :
− Bài Soạn
− SGK
− SBT
− Bảng phụ
Học sinh
: −
Học thuộc bài −
SGK −
SBT −
Làm bài tập đầy đủ

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 5’ Tìm giá trò biểu thức HS


1
: 85 .12,7 + 15 .12,7 = 12,5 85 + 15 = 12,7 . 100 = 1270
HS
2
: 52 . 143
− 52 . 39
− 8 . 26 = 52 . 143
− 52 . 59
− 4 . 52
= 52 143 −
39 −
4 = 52 . 100 = 5200
Giáo án Đại số 8 Trang 25
Tuần : 5 Tiết : 9
Ngày soạn :15 9 2007 Ngày dạy :

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Hình thành khái niệm :
− GV cho HS làm ví dụ 1
− Gợi ý : 2x
2
= 2x . x 4x = 2x . 2
Hỏi : Em hãy viết 2x
2
− 4x thành một tích của các đa thức ?
HS : vieát : 2x
2
− 4x = 2x . x
− 2x . 2
= 2x x −
2
GV trong ví dụ vừa rồi ta viết 2x
2
− 4x thành tích
2x x −
2,
việc biến đổi đó được gọi là phân tích đa thức 2x
2
− 4x
thành nhân tử HS : nghe GV giới thiệu
Hỏi : Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử ? HS : trả lời khái niệm như SGK
Một HS khác nhắc lại GV phân tích đa thức thành nhân tử còn gọi là phân tích đa
thức thành thừa số và ví dụ trên còn gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
GV hỏi : Hãy cho biết nhân tử chung ở ví dụ trên? HS Trả lời : 2x
GV cho HS làm tiếp ví dụ 2 tr 18 SGK HS : cả lớp làm bài vào vở
GV gọi 1 HS lên bảng làm bài, sau đó kiểm tra bài của một số HS khác
1HS lên bảng làm 15x
3
− 5x
2
+ 10x = 5x. 3x
2
− 5x . x + 5x . 2
= 5x 3x
2
− x + 2
GV : Nhân tử chung trong ví dụ này là bao nhiêu ? HS :
5x
GV : Hệ số của nhân tử chung có quan hệ gì với các hệ số nguyên dương của các hạng tử 15, 5, 10
HS nhận xét : Hệ số của nhân tử chung chính là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của các hệ số
GV : Lũy thừa bằng chữ của nhân tử chung x quan hệ như thế nào với lũy thừa bằng chữ của các hạng tử ?
1 ví dụ : a ví dụ 1 :
Hãy viết 2x
2
− 4x thành một
tích của những đa thức Giải
2x
2
− 4x = 2x . x
− 2x . 2
= 2x x −
2 τ
Phân tích đa thức thành nhân tử hay thừa số là biến đổi đa
thức đó thành một tích của những đa thức
− Cách làm trên gọi là phân
tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân
tử chung.
b Ví dụ 2 : Phân tích đa thức :
15x
3
− 5x
2
+ 10x thành nhân tử ?
Giải 15x
3
− 5x
2
+ 10x = 5x. 3x
2
− 5x . x + 5x . 2
= 5x 3x
2
− x + 2
Giáo án Đại số 8 Trang 26
HS : Phải là lũy thừa có mặt trong các hạng tử của đa thức, với số mũ là số mũ nhỏ nhất của nó trong các hạng tử
GV đưa ra cách tìm nhân tủ chung với các đa thức có hệ số nguyên.
HĐ 2 : Vận dụng, rèn luyện kỹ năng :
− GV cho HS làm ?1
HS : cả lớp làm bài GV hướng dẫn HS tìm nhân tử chung của mỗi đa thức, lưu
ý đổi dấu ở câu c
− Sau đó GV yêu cầu HS làm vào vở
− Gọi 3 HS lên bảng làm
HS : làm vào vở −
3 HS lên bảng làm GV hỏi : Ở câu b, nếu dừng lại ở kết quả :
x −
2y5x
2
− 15x có được không ?
HS : Vì kết quả đó phân tích chưa triệt để còn tiếp tục phân tích được bằng 5x x
− 3
GV nhấn mạnh : Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung, ta cần đổi dấu các hạng tử ;
dùng tính chất A = −
− A
GV một trong các lợi ích của phân tích đa thức thành nhân tử là giải bài toán tìm x
GV cho HS làm ?2 Tìm x sao cho
3x
2
− 6x = 0
HS : làm vào vở −
1 HS lên bảng trình bày GV gợi ý phân tích
3x
2
− 6x thành nhân tử. Tích trên bằng 0 khi nào ?
Trả lời : Tích trên bằng 0 khi 1 trong 2 thừa số bằng 0 HĐ 3 : Củn g cố :
τ Bài tập 39 tr 19 SGK :
− GV chia lớp thành 2
− Nửa lớp làm câu b, d
− Nửa lớp làm câu d, e
− Gọi 2 HS lên bảng làm
HS : làm ở giấy nháp
2. Áp dụng : ?1 Phân tích các đa thức thành

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 5’ Tìm giá trò biểu thức HS Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×