Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Hiệu hai lập phương :

Hiệu hai lập phương :

Tải bản đầy đủ - 117trang

3
+ B
3
là tổng hai lập phương
HĐ 2 : Hiệu hai lập phương : GV yêu cầu HS làm ?3 Tính a
− ba
2
+ ab + b
2
Cả lớp làm bài vào vở a −
ba
2
+ ab + b
2
= a
3
+a
2
b+ab
2
− a
2
b −
ab
2
− b
3
= a
3
− b
3
GV hỏi : Tương tự ta có : A
3
− B
3
= ? GV gọi 1 HS viết tiếp
1 HS lên bảng viết tiếp : A −
BA
2
+ AB + B
2
GV Quy ước gọi A
2
+ AB + B
2
là bình phương thiếu của tổng hai biểu thức GV hỏi : Em nào có thể phát thành lời đẳng thức hiệu hai
lập phương của 2 biểu thức HS : Phát biểu thành lời
GV : cho HS áp dụng tính a x
− 1x
2
+ x + 1 GV hỏi : Thuộc dạng hằng đẳng thức nào ?
HS trả lời : hằng đẳng thức A
3
− B
3
GV gọi 1 HS nêu kết quả HS : Nêu kết quả x
3
− 1
3
= x
3
− 1
b Viết 8x
3
− y
3
dưới dạng tích GV : 8x
3
là bao nhiêu tất cả lập phương ? HS : Là 2x
3
GV gọi 1HS lên bảng giải HS : lên bảng giải dưới sự gợi ý của GV
c GV treo bảng phụ ghi kết quả của tích x + 2x
2
− 2x + 4
Cả lớp đọc đề bài trên bảng phụ và tính tích x + 2x
2
− 2x + 4 ngoài nháp
GV gọi 1 HS đánh dấu ×
vào ô đúng của tích 1HS đánh dấu
× vào bảng
GV cho HS làm bài tập 30 b tr 16 Cả lớp làm bài
− 1HS lên bảng giải
HĐ 3 : Củng cố :
− GV yêu cầu HS cả lớp viết vào bảng con bày hằng đẳng
thức đáng nhớ.

2. Hiệu hai lập phương :


Với A, B là các biểu thức tùy ý tacó :
A
3
− B
3
= A −
BA
2
+AB+B
2
Aùp duïng : a x
− 1x
2
+ x + 1 = x
3
− 1
3
= x
3
− 1
b 8x
3
− y
3
= 2x
3
− y
3
=2x −
y[2x
2
+2xy+y
2
] = 2x
− y4x
2
+2xy+y
2
cTích :x+ 2x
2
− 2x + 4
x
3
+ 8 ×
x
3
− 8
x + 2
3
x −
2
3
Bài 30 b Rút gọn : 2x + y4x
2
− 2xy + y
2
− 2x
− y4x
2
+ 2xy + y
2
= [2x
3
+y
3
] −
[2x
3
− y
3
] = 8x
3
+ y
3
− 8x
3
+ y
3
= 2y
3
Giáo án Đại số 8 Trang 21
− GV kiểm tra bảng con của 1số HS yếu
HS cả lớp viết vào bảng con 7 hằng đẳng thức đã học Hướng dẫn học ở nhà :
− Học thuộc lòng và phát biểu thàn lời bảy hằng đẳng thức
− Làm các bài tập : 31 ; 33 ; 36 tr 16
− 17
BTVN : 31; 33; 36 tr 16 −
17
IV RÚT KINH NGHIỆM ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu hai lập phương :

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×