Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :

Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 117trang

2. Kiểm tra bài cũ : 7’ HS


1
: −
Nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức Áp dụng : Rút gọn biểu thức : xx
− y + yx
− y . Đáp số : x
2
− y
2
HS
2
: −
Nêu quy tắc nhân đa thức với đa thức Áp dụng làm phép nhân : x
2
y
2

2 1
xy + 2y x −
2y Đáp số : x
3
y
2

2 1
xy + 2xy −
2x
2
y
3
+ xy
2
− 4y
2

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Thực hiện phép tính
τ Bài tập 5b tr 6 SGK :
GV ghi đề bài lên bảng b Rút gọn biểu thức :
x
n −
1
x + y −
yx
n −
1
+ y
n −
1
Gọi 1HS khá lên bảng giải HS : ghi đề bài vào vở nháp
− Cả lớp làm ra nháp
− 1HS khá lên bảng
− 1HS khác nhận xét và sửa sai
GV : yêu cầu HS làm bài tập 8b tr 8 SGK : Làm tính nhân
x
2
− xy + y
2
x + y GV gọi 1HS lên bảng
HS : cả lớp làm vào bảng con
− 1HS lên bảng giảng
Bài tập 10 tr 8 SGK : GV hỏi : Nêu cách thực hieän?
a x
2
− 2x + 3
2 1
x −
5 b x
2
− 2xy + y
2
x −
y −
Gọi 2 HS lên bảng đồng thời mỗi em một câu Trả lời : Nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng
tử của đa thức kia rồi cộng các tích HS
1
: Câu a HS
2
: Câu b Bài tập 5b tr 6 SGK :
bx
n −
1
x + y −
yx
n −
1
+ y
n −
1
= x
n −
1+1
+ x
n −
1
.y −
yx
n −
1
− −
y
n −
1+1
= x
n
− y
n
Bài tập 8b tr 8 SGK b x
2
− xy + y
2
x + y = x
2
+ x
2
y −
x
2
y −
xy
2
+ +xy
2
+ y
3
= x
3
+ y
2
Bài tập 10 tr 8 SGK : a x
2
− 2x + 3
2 1
x −
5 =
2 1
x
3
− 5x
2
− x
2
+10x+
2 3
x −
15
=
2 1
x
3
− 6x
2
+
2 23
x −
15 b x
2
− 2xy + y
2
x −
y =x
3
− x
2
y −
2x
2
y+2xy
2
+xy
2
+y
3
= x
3
− 3x
2
y + 3xy
2
+ y
3
Giáo án Đại số 8 Trang 8
− GV : Cho lớp nhận xét
− sửa sai
− HS : cả lớp nhận xét và sửa sai
HĐ 2 : Chứng tỏ giá trò của BT không phụ thuộc vào giá trò biến :
GV cho HS đọc đề bài 11 Hỏi : Em nào nêu hướng giải bài 11
HS đọc đề bài tập 11 Trả lời : Biến đổi và thu gọn
GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện HS : lên bảng thực hiện
GV cho lớp nhận xét và sửa sai
− 1 vài HS nhận xét và sửa sai
HĐ 3 : Giải bài tập tìm x
τ Bài tập 13 tr 9 SGK :
GV cho HS đọc đề bài Hỏi : Cho biết cách giải ?
HS đọc đề bài Trả lời : Thực hiện phép nhân và thu gọn, chuyển một vế
chứa biến và một vế là hằng số. Gọi 1 HS lên bảng giải
1 HS : lên bảng giải
− Cho lớp nhận xét và sửa sai
− Các HS khác nhận xét và sửa sai
Bài tập 14 tr 9 SGK : −
Gọi HS đọc đề bài 14 Hỏi : Em nào nêu được cách giải ?
giáo viên gợi ý HS : đọc đề bài 14
− Trả lời : Gọi 3 số chẵn liên tiếp đó là x; x+2;x+ 4
Theo đề bài ta có : a+2a+4
− a+ 2 a = 192
GV : Gọi 1HS lên bảng giải HS : lên bảng giải
GV : Cho lớp nhận xét và sửa sai
− 1 số HS khác nhận xét và sửa sai
HĐ 4 : Củn g cố : GV : Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân đơn, đa thức
Bài tập 11 tr 8 SGK : Ta coù :
x
− 5 2x +3
− 2xx
− 3 + x
+ 7 = 2x
2
+ 3x −
10x −
15 −
2x
2
+ 6x + x + 7 =
− 8. Nên giá trò
của biểu thức không phụ thuộc vào biến x
Bài tập 13 tr 9 SGK : Ta coù :
12x −
54x −
1 + 3x −
71 −
16x = 81 ⇔
48x
2
− 12x
− 20x + 5 + 3x
− 48x
2
− 7 +
112x = 81

83x −
2 = 81 ⇔
83x = 83
⇔ x = 1
Bài tập 14 tr 9 SGK : Gọi 3 số chẵn liên tiếp đó là :
x ; x + 2 ; x + 4 Ta coù :
x+2x+ 4
− xx + 2 = 192
x
2
+4x+2x+8 −
x
2
− 2x = 192
4x = 192 −
8 = 184 x = 184 : 4 = 46
Vaäy ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là : 46 ; 48 ; 50
Giáo án Đại số 8 Trang 9
HS : nhaéc lại 2 quy tắc Hướng dẫn học ở nhà :
− Xem lại các bài tập đã giải
− Làm các bài tập : 12 ; 15 tr 8
− 9 ; baøi 9 ; 10 tr 4 SBT
− Xem baøi § 3
Bài tập về nhà :
12 ; 15 tr 8 −
9 ; bài 9 ; 10 tr 4 SBT
IV RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
§3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

I. MỤC TIÊU : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×