Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 5’ Nhắc lại kiến thức cũ Bài mới :

Kiểm tra bài cũ : 5’ Nhắc lại kiến thức cũ Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 117trang

Chương I : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
§1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

I. MỤC TIÊU : −


HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức −
HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức

II. CHUẨN BỊ :


Giáo viên :
− Bài Soạn
− SGK
− Bảng phụ
Học sinh
: −
Ôn lại các kiến thức : đơn thức ; đa thức ; nhân một số với một tổng. −
Nhân hai lũy thừa cùng cơ số −
SGK −
dụng cụ học tập

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 5’ Nhắc lại kiến thức cũ


− Đơn thức là gì ? Đa thức là gì ?
− Quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số
− Quy tắc một số nhân với một tổng
Đặt vấn đề : 1’. Ta đã học một số nhân với một tổng : A B + C = AB + AC. Neáu gọi A là đơn thức ; B + C là đa thức thì quy tắc nhân đơn
thức với đa thức có khác gì với nhân một số với một tổng không ? →
GV vào bài mới

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Nhân đơn thức với đa thức : GV đưa ra ví dụ ?1 SGK
+ Hãy viết một đơn thức và một đa thức + Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa
viết + Cộng các tích tìm được
GV gọi 1 HS đứng tại chỗ trình bày. GV ghi bảng HS đọc bài ?1 SGK
Mỗi HS viết một đơn thức và một đa thức tùy ý vào bảng con và thực hiện
HS kiểm tra chéo lẫn nhau 1 Quy tắc :
a Ví dụ : 4x . 2x
2
+ 3x −
1 = 4x.2x
2
+ 4x.3x + 4x −
1 = 8x
3
+ 12x
2
− 4x
b Quy tắc Muốn nhân một đơn thức với
một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức
rồi cộng các tích với nhau.
Giáo án Đại số 8 Trang 1
Tuaàn : 1 Tieát : 1
NS : 0492007 ND :
− 1HS đứng tại chỗ trình bày. Chẳng hạn
4x2x
2
+ 3x −
1 = 4x.2x
2
+ 4x.3x + 4x −
1 = 8x
3
+ 12x
2
− 4x
GV giới thiệu : 8x
3
+ 12x
2
− 4x là tích của đơn thức 4x và đa thức 2x
2
+ 4x −
1 Hỏi : Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm thế
nào ? −
1HS nêu quy tắc SGK −
Một vài HS nhắc lại
HĐ 2 : Áp dụng quy tắc GV đưa ra ví dụ SGK làm tính nhân :
− 2x
3
x
2
+ 5x −
2 1
− 1HS lên bảng thực hiện
− Cả lớp nhận xét và sửa sai
GV cho HS thực hiện ?2 3x
3
y −
2 1
x
2
+
5 1
xy.6xy
3
GV gọi 1 vài HS đứng tại chỗ nêu kết quả GV ghi bảng
− Một vài HS nêu kết quả
− Cả lớp nhận xét và sửa sai
GV treo bảng phụ ghi đề bài ?3 GV cho HS hoạt động nhóm
HS : đọc đề bài ?3 và hoạt động nhóm GV gọi đại diện của nhóm trình bày kết quả của nhóm
mình
− Đại diện nhóm HS trình bày kết quả
− Các HS khác nhận xét đánh giá kết quả của bạn
HĐ 3 : Củn g cố : GV
cho HS làm bài 1 tr 5 a x
2
5x
3
− x

2 1

2. Áp dụng : ví dụ : Làm tính nhân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 5’ Nhắc lại kiến thức cũ Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×