Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Bài cũ ; 4’ Gọi 2 HS làm BT 3 tiết LTVC Củng cố – Dặn dò 2’ GV nhận xét tiết học.

Bài cũ ; 4’ Gọi 2 HS làm BT 3 tiết LTVC Củng cố – Dặn dò 2’ GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 33trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ ; 4’ Gọi 2 HS làm BT 3 tiết LTVC Củng cố – Dặn dò 2’ GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×