Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra : Gọi 3 em lên bảng làm bài tâp Bài mới: Giới thiệu bài. Hoạt động 1:Giới thiệu tỉ số.

Kiểm tra : Gọi 3 em lên bảng làm bài tâp Bài mới: Giới thiệu bài. Hoạt động 1:Giới thiệu tỉ số.

Tải bản đầy đủ - 33trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra : Gọi 3 em lên bảng làm bài tâp Bài mới: Giới thiệu bài. Hoạt động 1:Giới thiệu tỉ số.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×