Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút Tổ chức cho HS làm bài. + GV phát cho HS mỗi em 1 phiếu học tập, sau đó Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV tổng kết tiết học.

Kiểm tra bài cũ: 5 phút Tổ chức cho HS làm bài. + GV phát cho HS mỗi em 1 phiếu học tập, sau đó Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV tổng kết tiết học.

Tải bản đầy đủ - 33trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút Tổ chức cho HS làm bài. + GV phát cho HS mỗi em 1 phiếu học tập, sau đó Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV tổng kết tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×