Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Củng cố, dặn dò: 5 phút + Gọi HS đọc phần ghi nhớ. Phần cơ bản Phần kết thúc

Củng cố, dặn dò: 5 phút + Gọi HS đọc phần ghi nhớ. Phần cơ bản Phần kết thúc

Tải bản đầy đủ - 33trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò: 5 phút + Gọi HS đọc phần ghi nhớ. Phần cơ bản Phần kết thúc

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×