Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Phần cơ bản Phần kết thúc Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm giao về Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.

Phần cơ bản Phần kết thúc Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm giao về Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.

Tải bản đầy đủ - 33trang

TRÒ CHƠI: “DẪN BÓNG” I. Mục tiêu:
+ Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau, di chuyển tung bóng, bắt bóng.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
+ Trò chơi “Dẫn bóng” .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động. II. Đòa điểm và phương tiện:
+ Mỗi HS 1 dây nhảy, dụng cụ tung và bắt bóng để chơi trò chơi. + Dọn vệ sinh sân trường, bảo đảm an toàn luyện tập.

III. Nội dung và phương pháp


Nội dung Phương pháp
Đònh lượng 1. Phần mở
đầu

2. Phần cơ bản


3. Phần kết thúc


+ Tập hợp lớp + Khởi động.
+ Lớp trưởng tập hợp lớp. + GV phổ biến nội dung bài học.
+ Khởi động các khớp cổ tay, chân, chạy nhẹ nhàng 1 vòng tròn, chạy chậm trên đòa hình tự nhiên.
a B tập RLTTCB + Ôn bài thể dục phát triển chung.
b Trò chơi vận động: “Dẫn bóng + GV nêu tên trò chơi, giải thích kết hợp chỉ dẫn cách chơi
và làm mẫu. + Cho HS chơi thử. GV nhận xét và giải thích thêm cách
chơi. + Cho HS chơi chính thức 2 lần cán sự điều khiển
Ôn di chuyển tung chuyền và bắt bóng. + Từ đội hình trò chơi GV cho HS chuyển thành đội hình
hàng dọc để tập dưới hình thức thi xem tổ nào có nhiều người tung chuyền và bắt bóng giỏi để các em bình
chọn. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau, tập cá nhân theo
tổ. GV có thể cho từng tổ thi nhảy, sau đó chọn mỗi tổ 1 em ra thi trước lớp.
+ Tập hợp lớp. + GV hệ thống bài học.
+ Cho HS tập 1 số động tác hồi tónh, trò chơi hồi tónh. + Nhận xét tiết học.
5 phút
12 phút 10 phút
5 phút
Toán LUYỆN TẬP CHUNG
I Mục tiêu: Giúp HS:
+ Ôn tập một số nội dung cơ bản về phân số: Khái niệm ban đầu về phân số, rút gọn phân số, quy đồng phân số, phân số băng nhau.
+ Rèn kó năng giải toán có lời văn. II Hoạt động dạy–học:
TUẦN : 27 - 5 -
Dương Văn Lý
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm giao về
ở tiết trước. + GV nhận xét và ghi điểm cho HS.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.


Bài 1:
7 phút + GV yêu cầu HS tự rút gọn sau đó so sánh để
tìm các phân số bằng nhau. Rút goïn:
25 25 : 5
5 9 9 : 3
3 ;
30 30 : 5
6 15 15 : 3 5 10 10 : 2
5 6 6 : 2
3 ;
12 12 : 2 6 10 10 : 2
5 =
= =
= =
= =
= Các phân số bằng nhau:
3 9
6 5 25 10
; 5 15 10 6
30 12 =
= =
= GV chữa bài trên bảng.
Bài 2: 7 phút + Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ GV đọc từng câu hỏi yêu cầu HS trả lời. H: 3 tổ chiếm mấy phần số HS cả lớp? Vì sao?
H: 3 tổ có bao nhiêu HS? + Nhận xét bài làm của HS.
Bài 3: 8 phút + Gọi HS đọc đề bài.
H: Bài toán cho biết gì? H: Bài toán yêu cầu gì?
H: Làm thế nào để tính được số ki-lô-mét còn phải đi?
+ Yêu cầu HS làm bài. + GV chữa bài của HS trên bảng.
Bài giải: Anh Hải đã đi đoạn đường dài là:
15 x 2
3 = 10 km
Quãng đường anh Hải còn phải đi là: 15 – 10 = 5 km
Đáp số: 5 km. Bài 4: 8 phút
-2 HS lên bảng . Lớp theo dõi và nhận xét.
+ 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở bài tập rồi nhận xét bài trên bảng.
+ Đổi vở kiểm tra nhau.
+ HS nhận xét và sửa bài.
+ 1 HS đọc. + 3 tổ chiếm
3 4
số HS cả lớp. Vì số HS cả lớp chia đều thành 4 tổ, nghóa là chia
thành 4 phần bằng nhau, 3 tổ chiếm 3 phần như thế.
Ba tổ HS là:
32 x 3
4 = 24 học sinh
+ HS đổi chéo vở kiểm tra bài. + 1 HS đọc, tìm hiểu bài toán.
+ 1 HS lên bảng giải, lớp giài vào vở, nhận xét bài trên bảng.
+ 1 HS đọc.
TUẦN : 27 - 6 -
Dương Văn Lý
+ Yêu cầu HS đọc đề bài. + Yêu cầu 2 HS tìm hiểu bài toán và nêu cách
giải. + Gọi 1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.
+ GV thu 5 vở chấm và nhận xét. + GV chữa bài của HS trên bảng.
Bài giải Lần thứ hai lấy ra số lít xăng là:
32850 : 3= 10950 lít Số xăng trong kho lúc đầu là:
32850 + 10950 + 56200 = 100000 lít Đáp số: 100000 lít.
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học và giao bài làm thêm về
nhà. Tìm x bieát:
1 3 5
1 2 4
; :
2 4 6
3 5 3
x x
+ − = ×
= + 2 HS tìm hiểu đề bài và nêu cách giải.
+ 1 HS lên giải, lớp giải vào vở.
+ 5 HS làm nhanh mang lên chấm.
+ HS lắng nghe và ghi bài về nhà.
Khoa học CÁC NGUỒN NHIỆT
I Mục tiêu: Giúp HS:
+ Kể được các nguồn nhiệt thường gặp trong cuộc sống và nêu được vai trò của chúng. + Biết thực hiện những quy tắc đơn giản để phòng tránh nguy hiểm, rủi ro khi sử dụng
các nguồn nhiệt. + Có ý thức tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong cuộc sống.
II Đồ dùng dạy học: + Hộp diêm, nến, bàn là, kính lúp.

III Hoạt động dạy - học:


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng kiểm tra bài cũ:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản Phần kết thúc Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm giao về Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×