Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Phần cơ bản Phần kết thúc Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm giao về Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.

Phần cơ bản Phần kết thúc Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm giao về Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.

Tải bản đầy đủ - 33trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản Phần kết thúc Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm giao về Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×