Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 4 HS đọc phân vai truyện Gavrốt Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. GV cho HS quan sát chân dung 2 nhà khoa

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 4 HS đọc phân vai truyện Gavrốt Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. GV cho HS quan sát chân dung 2 nhà khoa

Tải bản đầy đủ - 33trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 4 HS đọc phân vai truyện Gavrốt Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. GV cho HS quan sát chân dung 2 nhà khoa

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×