Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.

Tải bản đầy đủ - 35trang

+ Tổ chức kiểm tra lí thuyết và thực hành CÂU HỎI KIỂM TRA LÍ THUYẾT
Câu 1 : Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng : Trồng rau , hoa đem lại những lợi ích gì ?

Làm thức ăn cho người

Trang trí

Lấy gỗ

Xuất khẩu

Ngăn nước lũ

Làm thức ăn cho vật nuôi Câu 2 : Hãy nêu ảnh hưởng của các điêu kiện ngoại cảnh đến sự phát triển của cây rau
và hoa ? Câu 3 : Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc làm cỏ , vun xới , tưới nước đối với
rau , hoa ? Câu 4 : Hãy nêu quy trình trồng cây rau , hoa trên luống và trong chậu
+ Hs làm bài , GV thu bài chấm 3 – Củng cố – Dặn dò : nhận xét chung qua bài làm
Dặn về nhà xem bài học sau
Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu + Giúp HS
+ Rèn luyện kó năng thực hiện phép trừ hai phân số II. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở
tiết trước. + Muốn thực hiện phép trừ hai phân số khác
mẫu số ta phải làm gì ? + Nhận xét và ghi điểm.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.


Bài 1: 7 phút + GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở bài tập ,
sau đó đọc bài làm của mình trước lớp
+ Gv nhận xét và cho điểm HS Bài 2: 7 phút
+ GV viết phần a của bài tập lên bảng, yêu cầu
- Nốp, Vi - . Lớp theo dõi, nhận xét.
.
+HS cả lớp cùng làm + 1 HS đọc bài trước lớp
+ HS cả lớp cùng theo dõi và nhận xét
+HS đổi vở chéo đẻ kiểm tra bài của nhau
HS theo dõi
TUẦN : 24 - 31 -
HS suy nghó để thực hiện + GV nhận xét ý kiến của HS và thống nhất
cách thực hiện : Quy đồng mẫu số các phân số rồi thực hiện
phép trừ . Có thể trình bày như sau: a
28 13
28 8
28 21
7 2
4 3
= −
= −
; b
2 1 8
3 5
3 4 12 12 12 − =
− =
c
; 15
11 15
10 15
21 3
2 5
7 =
− =

d
6 1
36 30
36 31
6 5
36 31
= −
= −
+ Gv nhận xét bài va øcho điểm Bài 3: 7 phút
+ Gv viết lên bảng
4 3
2 −
và hỏi : Hãy nêu cách thực hiện phép trừ trên
+Gv nhẫnét các ý kiến của HS , sau đó hướng dẫn cách làm
+ Hãy viết 2 phân số có mẫu số là 4 + Hãy thực hiện phép trừ
4 3
2 −
+ GV yêu cầu HS tự làm các phần còn lại + nhận xét bài làm trước lơp
Bài 4: 6 phút + Gọi HS đọc đề bài, sau đó làm bài.
H- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? + Bài yêu cầu chúng ta rút gọn rồi tính
+ GV yêu cầu HS thực hiện + Lần lượt 4 HS lên bảng làm, lớp
làm vào vở rồi nhận xét.
+ Một số HS nêu ý kiến trước lớp
+HS nêu
4 8
2 =
vì 8 :4 = 2 +HS thực hiện
2-
4 5
4 3
4 8
4 3
= −
=
+HS làm bài vàp vở bài tập + 1 em đọc bài cho cả lớp sửa
+ Rút gọn rồi tính + HS nghe giẩng
+ 2 em lên bảng làm bài .
a
35 2
35 5
35 7
7 1
5 1
35 5
15 3
= −
= −
= −
; b
3 1
3 1
3 2
6 2
27 18
= −
= −
c
− =
− 5
3 21
3 25
15 35
16 35
5 35
21 7
1 =
− =
; d
6 4
12 6
36 24
= −
6 1
6 3
=
+ Gv nhận xét bài của HS , HS đỏi chéo bài kiểm tra Bài 5 :
+ Gv yêu cầu HS đọc đề bài toán + Gv yêu cầu HS tóm tắt đề toán và giải toán
Tóm tắt Học và ngủ :
8 5
ngày Học :
4 1
ngày Ngủ : ……ngày ?
+ 1 em đọc đề toán trước lớp + 2 em lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài
tập ở lớp Bài giải
Thời gian ngủ của bạn Nam trong một ngày là :
8 3
4 1
8 5
= −
ngày
TUẦN : 24 - 32 -
+ Gv giảng
8 3
ngày là ? giờ
+ Vậy
8 3
ngày là mấy giờ ?
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm luyện tập.

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×