Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài 12 phút

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài 12 phút

Tải bản đầy đủ - 35trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài 12 phút

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×