Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV kiểm tra dụng cụ, vật liệu của HS theo Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tinh thần học tập của HS, dặn

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV kiểm tra dụng cụ, vật liệu của HS theo Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tinh thần học tập của HS, dặn

Tải bản đầy đủ - 35trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV kiểm tra dụng cụ, vật liệu của HS theo Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tinh thần học tập của HS, dặn

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×