Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm

Tải bản đầy đủ - 35trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×