Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Đồ dùng dạy học: + Tranh minh hoạ trong SGK Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: Đồ dùng dạy – học: + Mãu phiếu học nhóm trong sách Bài tập.

Đồ dùng dạy học: + Tranh minh hoạ trong SGK Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: Đồ dùng dạy – học: + Mãu phiếu học nhóm trong sách Bài tập.

Tải bản đầy đủ - 35trang

TUẦN 24
Ngày soạn : 26-2 - 2006 Ngày Dạy : Thứ hai , ngày 27 tháng 2 năm 2006
TẬP ĐỌC: VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN
I. Mục tiêu: + Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ.
+ Phía Bắc PB: UNICEF, nâng cao , cả nước , bức tranh , Đăk Lăk , triển lãm , sâu sắc , rõ ràng
+ Phía Nam PN : giải hưởng , thẩm mỹ , tổng kết, nâng cao , hưởng ứng , Đà Nẵng , mũ bảo hiểm , hoạ só , ngôn ngữ
+ Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ gợi cảm
+ Đọc diễn cảm toàn bài: giọng vui tốc độ nhanh . + Hiểu các từ ngữ trong bài: UNICÈF , thẩm mó , nhận thức , khích lệ , ý tưởng , ngôn
ngữ hội hoạ + Hiểu nội dung bài: cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng
ứng . Tranh dự thi của các em có nhận thức đúng về an toàn , đặc biệt là an toàn giao thông và biết thể hiện nhận thức của mình bằng ngôn ngữ hội hoạ
II. Đồ dùng dạy học: + Tranh minh hoạ trong SGK
+
Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn đọc diễn cảm.

III. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy


Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ 5 phút
+ Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Khúc hát ru và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
+ Gọi HS nhận xét bạn đọc bài và trả lời câu hỏi.
+ Nhận xét và cho điểm HS.
2. Bài mới: + Cho HS xem tranh
H: Em biết gì về qua bức tranh trên ? H- Quan sát tranh và thảo luận
+ GV GTB Hoạt động 1: Luyện đọc 10 phút:
+ Gọi HS 1 HS đọc toàn bài. + Yêu cầu 4 HS đọc nối tiếp từng đoạn. GV chú
ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS. + Yêu cầu HS tìm hiểu về nghóa các từ khó
được giới thiệu ở phần chú giải. + UNÌCEF , giải thưởng , thẩm mó , tổng kết ,
nâng cao , hưởng ứng , mũ bảo hiểm , triển lãm , rõ ràng , hoạ só , ngôn ngữ ….
+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp. - Nốp, Nis
- Lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. + Bức tranh chụp lại những bức ảnh mà các
vẽ về an toàn giao thông + HS lắng nghe.
+ 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + HS đọc nối tiếp từng đoạn, lớp theo dõi
và nhận xét. + HS tìm hiểu nghóa các từ khó.
+ HS luyện đọc theo cặp.
TUẦN : 24 - 1 -
+ Yêu cầu 1 HS đọc cả bài. + GV đọc mẫu, chú ý giọng đọc: Toàn bài dọc
vói giọng kể chậm rãi, vừa đủ nghe. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: 10 phút
+ GV gọi 1 HS đọc đoạn 1 H- HS trao đổi và tìm những từ ngữ cho biết
nghóa của các từ đó - GV lần lượt hỏi
H- Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì ? H- Tên của chủ điểm gợi cho em điều gì ?
H- Cuộc thi vẽ tranh về chủ điểm Em muốn sống an toàn nhằm mục đích gì ?
+ Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi NTN ? + Yêu cầu HS nêu ý đoạn 1 và đoạn 2
Ý1: Ý nghóa và sự hưởng ứng của thiếu nhi cả nước đối với cuộc thi
+ GV gọi HS đọc đoạn còn lại trao đổi các câu hỏi:
H- Điều gì cho ta thấy các em nhận thức đúng về cuộc thi ?
H- Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mỹ của các em ?
H- Em hiếu “ thể hiện bằng ngô ngữ hội hoạ “ nghóa là gì ?
H- ý đoạn này ? Ý 2 : Nhận thức của các em nhỏ về cuộc sống an
toàn bằng ngôn ngữ hội hoạ + GV giảng : Những dòng in đậm trên bản tin có
tác dụng gì ? + Hs thảo luận rút ra Đại ý bài
- Đại ý
: bài đọc nói về sự hưởng ứng của thiếu
nhi cả nước với cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề Em muốn sống an toàn
Hoạt động 4: Luyện đọc diễn cảm 10 phút + GV yêu cầu 4 HS đọc nối tiếp bài.
+ Yêu cầu HS tìm giọng đọc của bài. + GV treo bảng phụ giới thiệu đoạn văn hướng
dẫn đọc diễn cảm. theo SGK - Gọi 1 HS đọc trước lớp, GV theo dõi và sửa lỗi
cho HS. - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn văn trên.
+ Nhận xét và tuyên dương HS. 3. Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ H: Theo em, vẽ về cuộc sống an toàn giao + 1 HS đọc, lớp theo dõi.
+ Lớp lắng nghe GV đọc mẫu.
+ HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi. - UNICEFØ , thẩm mó , nhận thức , khích lệ ,
ý tưởng , ngôn ngữ hội hoạ + HS lắng nghe.+ Vài HS nêu.
- Em muốn sống an toàn - Nói lên ước mơ , khát vọng của thiếu nhi
…… - Nhằm nâng cao ý thức , phòng tránh tai
nạn cho HS - Trong voøng 4 tháng đã có 50000 bức
tranh gửi về ….. + 2 HS nêu.
+ 3 HS nêu lại. + 1 em đọc
+ chỉ cần điểm tên ………chở 3 người lả không được
+ 60 bức tranh …..46 bức đoạt giải ………
+ Là thể hiện điều mình muốn nói qua những nét vẽ ……..
+ HS đọc nối tiếp. + Tóm tắt cho người đọc nắm được những
thông tin và số liệu nhanh
+ HS nhắc lại nối tiếp
+ HS theo dõi, tìm giọng đọc hay + Giọng vui , tốc độ nhanh
+ HS theo dõi và luyện đọc diễn cảm.
+1 HS đọc, lớp theo dõi. + Luyện đọc theo cặp.
+ Mỗi nhóm 1 em thi đọc.
+ HS lắng nghe. + HS suy nghó và trả lời.
TUẦN : 24 - 2 -
thông nói lên điều gì ? + Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bò bài sau
+ HS lắng nghe và thực hiện.
Đạo đức GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG T 2

I. Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS:


- Hiểu được ý nghóa của việc giữ gìn các công trình công cộng là giữ gìn tài sản chung của xã hội.
Thái độ:
- Có ý thức giữ gìn , bảo vệ các công trình công cộng
- Đồng tình khen ngợi những người tham gia giữ gìn các công trình công cộng ; không đồng tình với những người chưa tham gia hoạêc không có ý thức giữ gìn các công trình công cộng .
Hành vi: -
Tích cực tham gia vào việc giữ gìn các công trình công cộng -
Tuyên truyền để mọi người tham gia tích cực vào việc giữ gìn các công trình công cộng.
II. Đồ dùng dạy – học: + Mãu phiếu học nhóm trong sách Bài tập.
+ Nội dung các tình huống, trò chơi. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1- Kiẻm tra : + 3 em đọc phần ghi nhớ.
+ Nhận xét cho điểm 2- Bài mới : GTB - Ghi đề
Hoạt động 10 phút Trình bày bài tập +Yêu cầu HS báo cáo kết quả điều tra tại đòa phương
mình ở về vệ sinh , môi trường , các công trình công cộng
Công trình công cộng Tình trạng hiện tại
Biện pháp giữ gìn Nhà trẻ Sao Mai
Nhà văn hoá huyện
Gv nhận xét các yêu cầu trên Hoạt động 2: Trò chơi Ô chữ kì diệu
+ GV giao nhiệm vụ cho các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận.trò chơi
+ Cho đại diện các nhóm trình bày, lớp theo dõi nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.
+ GV đưa ra nội dung :
1- KHẮC TÊN 2- MỌI NGƯỜI
3- TÀI SẢN CHUNG . -Huynh, Mai, Mơ
+ Các nhóm trao đổi và thảo luận nội dung theo yêu cầu của GV, sau đó
trình bày, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.
+ HS tự trả lời theo ý của mình + Lần lượt HS nhắc lại.
+ Gọi HS đọc nội dung bài tập + HS nhắc lại.
+ Đại diện HS trình bày
+ HS lắng nghe , trả lời
+ Đây là việc làm nên tránh + Trách nhiệm bảo vệ , giữ gìn
+ Các công trình công cộng
TUẦN : 24 - 3 -
+ Gv theo dõi nhận xét H- Vậy giữ gìn các công trình công cộng em cần phải
làm gì ? Kết luận : Mọi người dân không kể già , trẻ , nghề
nghiệp …đều phải có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ các công trình công cộng
Hoạt động 3 Kể chuyện tấm gương + Yêu càu HS kể về tấm gương , mẫu chuyện nói về
bảo vệ các công trình công cộng + Nhận xét bài kể , rút ra ghi nhớ
+ Đọc ghi nhớ SGK 3- Củng cố, dặn dò:
+ GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bò tiết sau.
+ nhắc lại + các nhóm trình bày
+Lớp theo dõi , bổ sung + đọc nối tiếp
+ Tấm gương các chiến só công an …. + Các bạn HS tham gia lao động vệ
sinh…………. +Đọc nối tiếp .
THỂ DỤC:
PHỐI HP CHẠY , NHẢY , MANG , VÁC. TRÒ CHƠI “ KIỆU NGƯỜI”
I
. Mục tiêu
+ Học kó thuật phối hợp chạy , nhảy , mang , vác +. Yêu cầu biết được cách thưc hiện động tác phối hợp tương đối đúng
+ Chơi trò chơi: . Kiệu người . Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.

II. Đòa điểm và phương tiện


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy học: + Tranh minh hoạ trong SGK Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: Đồ dùng dạy – học: + Mãu phiếu học nhóm trong sách Bài tập.

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×