Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà và

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà và

Tải bản đầy đủ - 37trang

+ Gv nêu câu hỉ H- Ở gia đình em , đòa phương em diệt trừ sâu, bệnh
bằng cách nào ? + Bắt sâu , bẩy , phun thuốc ctrừ sâu, bệnh hại …..
+ Rút ra ghi nhớ bài 3. Củng cố, dặn dò:
+ GV nhận xét tiết học. + Dặn HS chuẩn bò tiết sau.
+ Suy nghó trả lời
+ Đọc nối tiếp + Lớp lắng nghe.
+ HS nhớ và chuẩn bò tiết sau.
Toán PHÉP CỘNG PHÂN SỐ tt
I. Mục tiêu + Giúp HS
+ Nhận biết phép cộng hai phân số khác mẫu số + biết cách thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số
+ Củng cố phép cộng hai phân số cùng mẫu số II. Đồ dùng dạy –học
+ Giải các bài tập III. Hoạt động dạy –học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà và
kiểm tra vở ở nhà của 1 số em khác. +Nêu cách cọng hai phân số cùng mẫu số
+ Nhận xét và ghi điểm. 2 .Dạy bài mới : GV giới thiệu bài.
+ Hoạt động 1 + GV nêu ví dụ như trong SGK
+ HS thực hành như trong sách , đưa ra nhận xét -Hãy cắt lấy
2 1
băng giấy - Hãy cắt lấy
3 1
băn giấy thứ hai H- Hai lần cắt hết bao nhiêu ?
+ Hoạt động 2 Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng các phân số khác
mẫu số + Gv nêu lại ví dụ trên và cho HS nhận xét mẫu số của
hai phân số này ? + Vậy muốn thực hiên được phép cộng của hai phan số
này ta phải NTN ? -Thiểu,Thim
Lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại.
+ 1 HS đọc. + Lần lượt HS nêu được cách lấy
đi bao nhiêu phần của mỗi băng giấy
+ 1 HS nêu . + Hai bạn đã lấy đi
6 5
băn giấy
+ Mẫu số hai phân số này khác nhau
+ Ta phải qui đồng mẫu số hai phân số này
+ Hai em lên bảng thực hiện quy đồng hai phan số
TUẦN : 23 - 31 -
+ Hãy so sánh kết quả của cách này với cách chúng ta dùng băng giấy để cộng
+ Muốn cộng hai phân số khác mẫ số ta phải gì ?
Bà1: + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
+HS sửa bài a Qui đồng haiphan số ta có :
2 2 4
8 3 3 3
9 ;
3 3 4
12 4 4 3 12
× ×
= =
= =
× ×
Vaäy
12 17
12 9
12 8
4 3
3 2
= +
= +
Bài 2: Yêu cầu HS đọc kó đề bài
+ HS nhận xét tử số và mẫu số của hai phân số trên + Thực hiện theo yêu cầu
Bài 3: + Gọi HS đọc bài toán, lớp đọc thầm theo.
+ Yêu cầu 2 HS tìm hiểu và nêu cách làm + Tìm hiểu đề
+ GV yêu cầu HS làm bài + Gv sửa bài và cho điểm
3 Củng cố, dặn dò: HS đọc lại ghi nhớ - 5 phút + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm bài thêm ở
nhà, dặn HS chuẩn bò tiết sau. 1
1 3 3 1
1 2 2
; 2
2 3 6 3
3 2 6
× ×
= =
= =
× ×
+ Cộng hai phân số
6 5
6 2
6 3
3 1
2 1
= +
= +
+ Muoán cộng hai phân số khác mẫu số chúng ta phải qui đồng
mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó
+ 1 HS đọc. + 2 HS tìm hiểu và nêu cách qui
đồng + 1 HS lên bảng thực hiện , HS
vào vở rồi nhận xét.
+ HS lắng nghe . + Thực hiện vào vở
HS đọc HS làm bài :Giải
+ Sau hai giờ ô tô đi được là :
56 37
7 2
8 3
= +
quãng đường Đáp số :
56 37
quãng đường
Chính tả Nhớ - viết CH TẾT
I. Mục đích yêu cầu: + HS nhớ viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn thơ bài Chợ tết
+ Tìm đúng các tiếng thích hợp có âm đầu SX hoặc vần ưc ưt II. Đồ dùng dạy học
+ Bảng viết sẵn các từ cần kiểm tra III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Mở đầu: + GV nêu gương 1 số HS viết chữ đẹp, có tư thế ngoài

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà và

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×