Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Mục tiêu: Đồ dùng dạy – học: Mục đích yêu cầu: - HS hiểu được tác dụng của dấu gạch ngang. Đồ dùng dạy học. + Chuẩn bò chung : đèn bàn.

Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Mục tiêu: Đồ dùng dạy – học: Mục đích yêu cầu: - HS hiểu được tác dụng của dấu gạch ngang. Đồ dùng dạy học. + Chuẩn bò chung : đèn bàn.

Tải bản đầy đủ - 37trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Mục tiêu: Đồ dùng dạy – học: Mục đích yêu cầu: - HS hiểu được tác dụng của dấu gạch ngang. Đồ dùng dạy học. + Chuẩn bò chung : đèn bàn.

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×