Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bò của các nhóm. Tỉa cây: H: Thế nào là tỉa cây? Tỉa cây nhằm mục đích gì? Làm cỏ: + Gợi ý HS quan sát và nêu những cây thường mọc

Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bò của các nhóm. Tỉa cây: H: Thế nào là tỉa cây? Tỉa cây nhằm mục đích gì? Làm cỏ: + Gợi ý HS quan sát và nêu những cây thường mọc

Tải bản đầy đủ - 31trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bò của các nhóm. Tỉa cây: H: Thế nào là tỉa cây? Tỉa cây nhằm mục đích gì? Làm cỏ: + Gợi ý HS quan sát và nêu những cây thường mọc

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×