Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: 10 phút Tìm hiểu các điều Nứơc: H: Cây trồng lấy nước ở đâu? nh sáng: + Yêu cầu HS quan sát tranh.

Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: 10 phút Tìm hiểu các điều Nứơc: H: Cây trồng lấy nước ở đâu? nh sáng: + Yêu cầu HS quan sát tranh.

Tải bản đầy đủ - 42trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: 10 phút Tìm hiểu các điều Nứơc: H: Cây trồng lấy nước ở đâu? nh sáng: + Yêu cầu HS quan sát tranh.

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×