Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà

Tải bản đầy đủ - 42trang

Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà
và kiểm tra vở ở nhà của 1 số em khác. + Nhận xét và ghi điểm.
2.Dạy bài mới : GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS luyện tập.
Bài 1: 6 phút + Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
+ Yêu cầu HS tự làm bài
- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng Bài 2: 6 phút
+ Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. Phần a + Yêu cầu HS viết 2 phân số có mẫu số là 1
+ GV yêu cầu HS qui đồng 2 phân số
5 3

1 2
thành 2 phân số có cùng mẫu số là 5
- Khi qui đồng mẫu số
5 3
và 2 ta được 2 phân số nào?
+ GV yêu cầu HS tự làm phần b Bài 3: 8 phút
+ Qui đồng mẫu số 3 phân số sau :
5 2
; 3
1 ;
2 1
+ GV yêu cầu HS tìm MSC là số chia hết cho 2,3,5. Dựa vào cách tìm MSC khi quy đồng 2
phân số để tìm MSC của 3 phân số trên + HS tự tìm hiểu và thực hiện
+ GV chốt ý Bài 4: 8 phút
+ Gọi HS đọc bài toán, lớp đọc thầm theo. + Yêu cầu 2 HS tìm hiểu và nêu cách làmi.
+ Gọi HS lên bảng, lớp làm vào vở. + GV thu 1 số vở chấm và nhận xét, sưả bài trên
- . Lớp theo dõi và nhận xét. + HS lắng nghe và nhắc lại.
+ 1 HS đọc. + 3 em lên bảng làm bài
+ HS cả lớp làm bài vào vở
30 24
6 5
6 4
5 4
; 30
3 5
6 5
1 6
1 =
= =
= x
x x
x
Quy đồng mẫu số
5 4
, 6
1
ta được
30 24
; 30
5
+ HS viết
1 2
+ HS thực hiện
5 10
5 1
5 2
1 2
= =
x x
; 5
3 5
10
.
+ MSC là 2 x 3 x5 =30
+ 2 HS nêu.
+ 1 HS đọc. + 2 HS tìm hiểu và nêu cách làm
+ 1 HS lên bảng , lớp làm vào vở rồi nhận xét.
TUẦN 21 37
Dương Văn Lý
bảng. - Qui đồng mẫu số 2 phân số
30 23
; 12
7
với MSC laø 30
60 46
2 30
2 23
30 23
; 60
35 5
12 5
7 12
7 =
= =
= x
x x
x
3 Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm bài
thêm ở nhà bài 5, dặn HS chuẩn bò tiết sau. + HS lắng nghe và ghi bài về nhà.
Chính tả
CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI
I. Mục đích yêu cầu: + HS nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn chuyện cổ tích về
loài người. + Làm đúng các bài tập phân biệt rdgi và dấu hỏi dấu ngã
II. Đồ dùng dạy học + Ba tờ phiếu viết sẵn nội dung bài tập 2 avà 2b.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×