Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng. Củng cố dặn dò: 5 phút + Yêu cầu HS đọc bài học.

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng. Củng cố dặn dò: 5 phút + Yêu cầu HS đọc bài học.

Tải bản đầy đủ - 42trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng. Củng cố dặn dò: 5 phút + Yêu cầu HS đọc bài học.

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×