Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5p hút + GV gọi 2 HS lên bảng, 1 em nghe GV đọc Kiểm tra bài cũ: 3 phút + GV nhận xét, đánh giá.chung bài làm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.Trả bài viết

Kiểm tra bài cũ: 5p hút + GV gọi 2 HS lên bảng, 1 em nghe GV đọc Kiểm tra bài cũ: 3 phút + GV nhận xét, đánh giá.chung bài làm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.Trả bài viết

Tải bản đầy đủ - 42trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5p hút + GV gọi 2 HS lên bảng, 1 em nghe GV đọc Kiểm tra bài cũ: 3 phút + GV nhận xét, đánh giá.chung bài làm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.Trả bài viết

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×