Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu nêu kết luận

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu nêu kết luận

Tải bản đầy đủ - 42trang

Toán
RÚT GỌN PHÂN SỐ

I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:


+ Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tói giản. + Biết cách thực hiện rút gọn phân số Trường hợp các phân số đơn giản

II. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu nêu kết luận
về tính chất cơ bản của phân số và làm bài hướng dẫn thêm ở tiết trước.
+ Nhận xét và ghi điểm cho HS. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thế nào là rút gọn phân số 6 phút
+ GV nêu vấn đề: Cho phân số:
10 15
Hãy tìm phân số bằng phân số
10 15
nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.
+ GV yêu cầu HS nêu cách tìm và phân số bằng
10 15
vừa tìm được. + GV yêu cầu HS hãy so sánh tử số và mẫu số
của hai phân số trên với nhau.
Kết luận: Có thể rút gọn phân số để đựơc một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân
số mới vẫn bằng phân số đã cho. + GV yêu cầu HS nhắc lại.
Hoạt động 2: Cách rút gọn phân số, phân số tối giản. 10 phút
Ví dụ 1: + GV viết lên bảng phân số:
6 8
và yêu cầu HS tìm phân số bằng phân số
6 8
nhưng có tử số và mẫu số đều nhỏ hơn.
- Brao, Thuý . Lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.
+ HS thảo luận và tìm cách giải quyết.
10 15
=
10 : 5 15 : 5
=
2 3
+ Ta có:
10 15
=
2 3
+ Tử số của phân số
2 3
nhỏ hơn tử số và mẫu số
10 15
.
+ HS lắng nghe và nhắc lại.
+ HS thực hiện:
6 8
=
6 : 2 8 : 2
=
3 4
TUAÀN 21 7
Dương Văn Lý
+ GV: Khi tìm phân số bằng phân số
6 8
có tử số và mẫu số đều nhỏ hơn chính là chúng ta đã
rút gọn phân số
6 8
. H: Rút gọn phân số
6 8
ta được phân số nào? + Yêu cầu HS nêu cách rút gọn từ phân số
6 8
. được phân số
3 4
?
H: Phân số
3 4
có thể rút gọn được nữa không? Vì sao?
Kết luận: Phân số
3 4
không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng phân số
3 4
là phân số tối giản.
Ví dụ 2: + GV yêu cầu HS rút gọn phân số:
18 54
+ GV gợi ý: Tìm một số tự nhiên mà 18 và 54 đều chia hết cho số đó. Thực hiện chia cả tử số
và mẫu số của phân số
18 54
cho số tự nhiên vừa tìm được.
+ GV kiểm tra xem phân số vừa rút gọn được là phân số tối giản thì dừng lại, chưa tối giản
thì rút gọn tiếp. H: Khi rút gọn phân số
18 54
ta được phân số nào? Phân số
1 3
đã là phân số tối giản chưa? Vì sao?
Kết luận: Các bước rút gọn phân số. + Bước 1: Tìm một số tự nhiên lớn hơn 1 so cho
cả tử số và mẫu số của phân số đều chia hết cho số đó.
+ Bước 2:
Chia cả tử số và mẫu số của phân số cho số đó.
Hoạt động 3: Luyện tập 15 phút
+ Ta được phân số
3 4
. + HS nêu: Ta thấy cả 6 và 8 đều
chia hét cho 2 nên ta thực hiện chia cả tử số và mẫu số của phân số
6 8
cho 2. + Không thể rút gọn phân số
3 4
được nữa vì 3 và4 không cùng chia hết
cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. + HS nhắc lại.
+ HS có thể tìm được các số 2, 9 18. + HS có thể thực hiện như sau:
18 54
=
18 : 2 54 : 2
=
9 27
18 54
=
18 : 9 54 : 9
=
2 6
18 54
=
18 :18 54 :18
=
1 3
+ HS suy nghó và trả lời.
+ 2 HS nhắc lại.
TUẦN 21 8
Dương Văn Lý
Bài 1: + Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
+ Cho HS tự làm bài, nhắc HS rút gọn đến khi được phân số tối giản mới dừng lại.
Bài 2: + GV yêu cầu HS kiểm tra các phân số trong
bài, sau đó trả lời câu hỏi.
Bài 3: + Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
+ Gọi HS lên bảng làm, lớp làm vào vở rồi sửa bài.
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS ghi nhớ caùch

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu nêu kết luận

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×