Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Kiểm tra bài cũ 5 phút + Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Trống đồng Bài mới: + Cho HS xem ảnh chân dung nhà khoa học

Kiểm tra bài cũ 5 phút + Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Trống đồng Bài mới: + Cho HS xem ảnh chân dung nhà khoa học

Tải bản đầy đủ - 42trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ 5 phút + Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Trống đồng Bài mới: + Cho HS xem ảnh chân dung nhà khoa học

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×