Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu mục đích yêu cầu bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhận biết

Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu mục đích yêu cầu bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhận biết

Tải bản đầy đủ - 35trang

- Cây con sau khi trồng đứng thẳng, không bò trồi rễ lên trên.
- Hoàn thành đúng thời gian quy đònh. + GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS.
Nhận xét, dặn dò 5 phút + GV nhận xét sự chuẩn bò và ý thức học tập của
HS. Dặn HS chuẩn bò tiết sau: Trồng rau hoa trong chậu.
+ HS lắng nghe và nhớ chuẩn bò tiết sau.
Toán
PHÂN SỐ BẰNG NHAU

I. Mục tiêu: Giúp HS:


+ Bước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số. + Bước đầu nhận ra sự bằng nhau của phân số.
II. Đồ dùng dạy – học + Các băng giấy kết hợp hình vẽ SGK.

III. Hoạt động dạy – học:


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu mục đích yêu cầu bài học.

2. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhận biết


3 4
=
6 8
và tự nêu được tính chất cơ bản của phân số.
+ GV hướng dẫn HS quan sát 2 băng giấy và nêu câu hỏi để khi trả lời HS tự nhận ra được:
Hai băng giấy này như nhau. Băng giấy thứ nhất được chia thành 4 phần
bằng nhau và đã tô màu 3 phần, tức là tô
3 4
băng giấy. Băng giấy thứ hai được chia thành 8 phần
bbằng nhau và đã tô màu 6 phần, tức là tô
6 8
băng giấy. + HS lắng nghe.
+ HS quan sát 2 băng giấy. + Lần lượt HS trả lời, em khác bổ
sung đến khi đúng.
TUẦN : 20 32 Mai Thò Thanh Vân
+ Vậy:
3 4
=
6 8
GV giới thiệu:
3 4

6 8
là hai phân số bằng
nhau. + GV cho HS tự nêu kết luận như SGK và giới
thiệu đó là tính chất cơ bản của phân số. Hoạt động 2: Thực hành 20 phút
Bài 1: + Gọi HS đọc yêu cầu.
+ Yêu cầu HS tự làm bài, HS làm nối tiếp trên bảng, rồi đọc kết quả.
Chẳng hạn:
2 5
=
2 3 5 3
× ×
=
6 15
Ta có: hai phần
năm bằng sáu phần mười lăm. Bài 2:
+ GV cho HS tiếp tục tự làm bài vào vở rồi nêu nhận xét của từng phần a và phần b theo yêu
cầu SGK. Bài 3:
+ Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS tự làm bàivào vở rồi sửa bài .
Chẳng hạn
50 75
=
10 15
=
2 3
3- Củng cố, dặn dò:
3 phút
+ GV yêu cầu HS nêu tính chất cơ bản của phân số.
+ GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS chuẩn bò tiết sau.
+ 3 HS lần lượt nêu tính chất cơ bản của phân số.
+ 1 HS đọc. + HS nối tiếp làm trên bảng, lớp
làm vào vở, sau đó nhận xét bài trên bảng.
+ HS tự làm bài rồi sửa bài.
+ 1 em nêu. + 3 em lên bảng, lớp làm bài vào
vở, sau đó nhận nhận xét, sửa bài.
Chính tả
nghe viết
CHA ĐẺ CỦA CHIẾC LỐP XE ĐẠP
I. Mục đích yêu cầu: + HS nghe và viết đúng chính tả, trình bày đúng bàiCha đẻ của chiếc lốp xe
đạp. + Phân biệt tiếng có âm, vàn dẽ lẫn: chtr, uôtuôc.
II. Đồ dùng dạy học: + tranh minh hoạ hai trện ở bài tập 3.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu mục đích yêu cầu bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhận biết

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×