Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5p hút + GV gọi 2 HS lên bảng, 1 em nghe GV đọc Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.

Kiểm tra bài cũ: 5p hút + GV gọi 2 HS lên bảng, 1 em nghe GV đọc Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.

Tải bản đầy đủ - 35trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5p hút + GV gọi 2 HS lên bảng, 1 em nghe GV đọc Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×