Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5phút + GV gọi 1 HS làm bài 2 tiết trước và 1 em Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS viết đoạn văn

Kiểm tra bài cũ: 5phút + GV gọi 1 HS làm bài 2 tiết trước và 1 em Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS viết đoạn văn

Tải bản đầy đủ - 35trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5phút + GV gọi 1 HS làm bài 2 tiết trước và 1 em Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS viết đoạn văn

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×