Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Dạy bài mới: GV giới thiệu bài và ghi đề bài lên bảng. Củng cố, dặn dò: + Gọi HS đọc mục ghi nhớ.

Dạy bài mới: GV giới thiệu bài và ghi đề bài lên bảng. Củng cố, dặn dò: + Gọi HS đọc mục ghi nhớ.

Tải bản đầy đủ - 35trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạy bài mới: GV giới thiệu bài và ghi đề bài lên bảng. Củng cố, dặn dò: + Gọi HS đọc mục ghi nhớ.

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×