Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS nhắc lại 2 cách mở bài trong bài văn tả Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS luyện tập

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS nhắc lại 2 cách mở bài trong bài văn tả Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS luyện tập

Tải bản đầy đủ - 34trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS nhắc lại 2 cách mở bài trong bài văn tả Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS luyện tập

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×