Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Kiểm tra: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Bài mới: HĐ1 Hướng dẫn luyện tập. Củng cố – dặn dò - GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà làm bài

Kiểm tra: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Bài mới: HĐ1 Hướng dẫn luyện tập. Củng cố – dặn dò - GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà làm bài

Tải bản đầy đủ - 34trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Bài mới: HĐ1 Hướng dẫn luyện tập. Củng cố – dặn dò - GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà làm bài

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×