Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Kiểm tra: - Nhận xét bài kiểm tra đọc thầm của HS. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:

Kiểm tra: - Nhận xét bài kiểm tra đọc thầm của HS. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:

Tải bản đầy đủ - 34trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra: - Nhận xét bài kiểm tra đọc thầm của HS. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×