Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Củng cố-Dặn dò - Gọi HS nhắc lại các dấu hiệu chia hết cho Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. 2.Kiểm tra tập đọc và thuộc lòng: Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 2: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong

Củng cố-Dặn dò - Gọi HS nhắc lại các dấu hiệu chia hết cho Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. 2.Kiểm tra tập đọc và thuộc lòng: Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 2: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong

Tải bản đầy đủ - 26trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố-Dặn dò - Gọi HS nhắc lại các dấu hiệu chia hết cho Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. 2.Kiểm tra tập đọc và thuộc lòng: Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 2: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×