Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV nhận xét kết quả bài tiết kiểm tra học kì. Củng cố, dặn dò: + Gọi HS đọc bài học.

Kiểm tra bài cũ: + GV nhận xét kết quả bài tiết kiểm tra học kì. Củng cố, dặn dò: + Gọi HS đọc bài học.

Tải bản đầy đủ - 26trang

Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + GV nhận xét kết quả bài tiết kiểm tra học kì.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của ô-xi đối với sự
cháy + GV nêu mục đích và yêu cầu của hoạt động.
Chia nhóm và yêu cầu các nhóm trưởng báo cáo về sự chuẩn bò các đồ dùng thí nghiệm của nhóm.
+ Gọi HS đọc mục thực hành để biết cách làm. Yêu cầu các nhóm tiến hành làm thí nghiệm và
quan sát sự cháy của các ngọn nến. Đại diện các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm.
+ HS lắng nghe.
+ Các nhóm lắng nghe đêû thực hiện. + Nhóm trưởng báo cáo.
+ 1 HS đọc. + Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm,
quan sát thí nghiệm, sau đó trình bày.
Kích thước lọ thuỷ tinh Thời gian cháy
Giải thích
1. Lọ thuỷ tinh nhỏ 2. Lọ thuỷ tinh lớn
Kết luận: Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi để duy trì sự cháy lâu hơn. Hay nói cách khác:
không khí có ô-xi nên cần không khí để duy trì sự cháy. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách duy trì sự cháy và ứng
dụng trong cuộc sống + GV kiểm tra dụng cụ chuẩn bò thí nghiệm của các
nhóm. + Gọi HS đọc mục thực hành thí nghiệm.
+ Yêu cầu các nhóm tiếp tục làm thí nghiệm, quan sát và nhận xét kết quả.
+ Làm tiếp thí nghiệm như mục 271 và thảo luận trong nhóm, giải thích nguyên nhân làm cho ngọn lửa
cháy liên tục khi lọ thuỷ tinh không có đáy được kê lên đế không kín.
+ GV cho HS liên hệ đến việc làm thế nào để dập tắt ngọn lửa.
Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm.
Kết luận: Để duy trì sự cháy, cần liên tục cung cấp không khí.
3. Củng cố, dặn dò: + Gọi HS đọc bài học.
+ GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bò bài sau.
+ HS lắng nghe.
+ Các nhóm thực hiện. + 1 HS đọc.
+ Làm thí nghiệm theo nhóm.
+ Đại diện giải thích.
+ Vài HS liên hệ. + Đại diện các nhóm trình bày.
+ Lớp lắng nghe.
+ 3 HS đọc. + HS lắng nghe và thực hiện.
Ngày soạn 112006 Ngày dạy : 3 1 2006
TUẦN : 18 - 6 - Dương Văn Lý
Tiếng Việt Ôân tập tiết 2

I. Mục đích yêu cầu : - Kiểm tra đọc hiểu – yêu cầu như tiết 1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV nhận xét kết quả bài tiết kiểm tra học kì. Củng cố, dặn dò: + Gọi HS đọc bài học.

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×