Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV nhận xét kết quả bài tiết kiểm tra học kì. Củng cố, dặn dò: + Gọi HS đọc bài học.

Kiểm tra bài cũ: + GV nhận xét kết quả bài tiết kiểm tra học kì. Củng cố, dặn dò: + Gọi HS đọc bài học.

Tải bản đầy đủ - 26trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV nhận xét kết quả bài tiết kiểm tra học kì. Củng cố, dặn dò: + Gọi HS đọc bài học.

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×