Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lần lượt lên bảng trả lời: Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học.

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lần lượt lên bảng trả lời: Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 33trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lần lượt lên bảng trả lời: Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×