Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lần lượt lên bảng trả lời: Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học.

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lần lượt lên bảng trả lời: Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 33trang

Chấm một số bài Nhận xét
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.
+ Hướng dẫn HS làm bài luyện thêm. + HS lắng nghe và ghi bài về nhà.
Khoa học ÔN TẬP HỌC KÌ 1
I. Mục đích yêu cầu + Giúp HS củng cố kiến thức:
- “Tháp dinh dưỡng cân đối” - Tính chất của nước.
- Tính chất, các thành phần của không khí. - Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên.
- Vai trò của nước và không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí. - HS luôn có ý thức bảo vệ môi trường nước, không khí và vận động mọi người cùng thực hiện.

II. Đồ dùng dạy – học - Tranh ảnh minh hoạ các nội dung ôn tập.


II. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lần lượt lên bảng trả lời:
1. Hãy mô tả hiện tượng và kết qua của thí nghiệm 1? 2. Mô tả hiện tượng và lết quả của thí nghiệm 2?
3. Không khí gồm những thành phần nào? + Nhận xét và ghi điểm cho từng HS.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.Hoạt động 1: Ôn tập về phần vật chất
- GV yêu cầu HS làm bài vào phiếu học tập. - GV thu một số bài chấm rồi nhận xét.
• Hoạt động 2: Vai trò của nước, không khí
trong đời sống sinh hoạt. - GV tổ chức cho HS hoạt đôïng nhóm. Yêu cầu
các nhóm trình bày theo từng chủ đề: + Vai trò của nước.
+ Vai trò cuả không khí. + Xen kẽ nước vào không khí.
- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhóm khác có thể đặt câu hỏi cho nhóm vừa trình bày để hiểu hơn về ý
tưởng, nội dung của nhóm bạn. Hoạt động 3: Cuộc thi tuyên truyền viên xuất sắc
- GV yêu cầu HS vẽ tranh theo 2 đề tài: Bảo vệ môi trường nước
Bảo vệ môi trường không khí. Anh, nh, Ròi
- HS lắng nghe và nhắc lại. -HS làm bài trên phiếu cá nhân.
- Các nhóm hoạt động, thảo luận theo hướng dẫn của GV.
- Lần lượt các nhóm trình bày.
- HS thực hiện chọn vẽ tranh một trong 2 đề tài mà GV gợi ý.
TUẦN : 17 - 6 - Dương Văn L
- GV tổ chức cho HS vẽ. - Gọi HS lên trình bày sản phẩm và thuyết minh.
GV nhận xét, chọn những tác phẩm đẹp, vẽ đúng chủ đề, ý tưởng hay, sáng tạo.

3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học.


- Dặn HS về nhà ôn tập kiến thức đã học để tiết sau kiểm tra.
- HS thực hiện vẽ, sau đó trình bày sản phẩm và thuyết minh.
- HS lắng nghe.
- HS nhớ và thực hiện.
Ngày soạn: 25 122005 KỂ CHUYỆN Ngày dạy : 27 12 2005
Một phát minh nho nhỏ I Mục đích yêu cầu :
+ Dựa vào tranh minh hoạvà lời kể của Gvkể được toàn bộ câu chuyện :Một phát minh nho nhỏ .
+ Hiểu nội dung truyện:Cô bé Ma –ri- aham thích quan sát ,chòu suy nghó nên đã phát hiên ra một quy luật của tự nhiên.
+ Hiểu ý nghóa truyện:Nếu chòu khó tìm hiểu thế giới xung quanh ta sẽ phát hiện ra nhiều điều lí thú và bổ ích .
+ Rèn kó năng nghe GV kể,nhớ được câu chuyện . + Theo dõi bạn kể .Nhận xét đúng lời kể của bạn ,kể tiếp được lời của bạn .
II Đồ dùng dạy học : + Tranh minh hoạ truyện phóng to .

III Các hoạt động dạy học :


Hoạt động dạy Hoạt động học
1 Bài cũ : Gọi 2HS lên kể lại chuyện liên quan đến đồ
chơi của em hoặc cũa bạn em . Gv nhận xét ghi điểm .
2 Bài mới :Giới thiệu bài a Hướng dẫn HS kể chuyện .
GVkể câu chuyện lần 1 : giọng chậm rãi thong thả .
GV kể lần 2 kết hợp chỉ vào tranh minh hoạ Tranh 1 :Ma- ri –a nhận thấy mỗi lần gia
nhân bưng trà lên ,bát đựng trà thoạt đầu rất dễ trượt trong đóa .
Tranh 3:Ma-ri –a làm thí nghiệm với đống bát đóa trên bàn ăn . Anh trai của Ma –ri –a
xuất hiện và trêu em . Tranh 5 : Người cha ôn tồn giải thích cho hai
-Thành Phong lên kể.
HS lắng nghe HSvừa nghe vừa quan sát tranh .
Tranh 2 :Ma –ri –a tò mò , lẻn ra khỏi phòng khách để làm thí nghiệm .
. Tranh 4 : Ma –ri –a và anh trai tranh luận về điều cô bé phát hiện ra .
TUAÀN : 17 - 7 - Dương Văn L
con . bHướng dẫn kể chuyện ,trao đổi ý nghóa
câu chuyện . +Yêu cầu 4 em kể nối tiếp từng đoạn của
chuyện . + Thi kể chuyện trước lớp
GV nhận xét ,khen ngợi . Gọi 2 em thi kể toàn chuyện
.
Gvnhận xét từng em kể , cho điểm từng em Củng cố –dặn dò :
Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?
GVnhận xét tiết học Về học bài ,kể lại chuyện cho người thân
nghe . Học sinh kể trong nhóm và trao đổi với nhau
về ý nghóa câu chuyện . Hoc sinh nối tiếp nhau thi kể ,mỗi em kể về
nội dung 1 bức tranh
2 em kể xong ,lớp nêu câu hỏi bạn . +Theo bạn Ma –ri –a là người thế nào ?
+ Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ? + Bạn học tập được ở Ma –ri –a điều gì ?
+ Nếu chòu khó quan sát ,suy nghó ta sẽ phát hiện ra nhiều điều bổ ích và lí thú xung quanh
ta . + Muốn trở thành học sinh giỏi cần quan sát
,tìm tòi ,học hỏi ,tự kiểm nghiệm điều đó bằng thực tiễn .
lòch sử
Ôn tập I-Mụcđích yêu cầu :
+ Giúp HS ôn tập ,hệ thống hoá các kiến thức đã học về buổi đầu độc lập , nước Đại Việt thời Lý ,nước đại việt thời Trần .
+ Củng cố các sự kiện lòch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn và trình bày tóm tắt các sự kiện đó bằng ngôn ngữ của mình .
+ Giáo dục lòng yêu nước ,căm thù giặc ,quyết tâm chiến đấu bảo vệ đất nước. II- Đồ dùng dạy –học :
+Nội dung từ bài 7 đến bài 14 + Phiếu học tập trong sách luyệntập .
III- Các hoạt động dạy –học :
Hoạt động dạy Hoạt động học
1 –Bài cũ Gọi 3 HS lên bảng trả lời các câu hỏi:
- H:Ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc Mông -Nguyên của vua tôi nhà Trần được thể hiện
như thế nào ? H:Khi giặc Mông–Nguyên vào Thăng Long,
vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ?
H: Em hãy nêu ghi nhớ bài ? 2 –Bài mới : GV giới thiệu bài .
Hoạt động 1 :
Thảo , Ngọc , Vi
2 HS nhắc đề bài
TUẦN : 17 - 8 - Dương Văn L
Các giai đoạn lòch sử và các sự kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 938 đến 1400.
GV phát phiếu học tập cho từng HS và yêu cầu hoàn thành nội dung của phiếu .
HS nhận phiếu và làm vào phiếu theo yêu cầu .
Phiếu học tập 1 Em hãy ghi tên các giai đoạn lòch sử đã được học từ bài 7 đến bài 14 vào bảng thời gian dưới
đây : 938 1009 1226 1400
Các giai đoạn lòch sử Các giai đoạn lòch sử
Các giai đoạn lòch sử Buổi đầu độc lập
2- Hoàn thành bảng thống kê sau : a Các triều đai Việt Nam từ năm 938 đến 1400.
Thời gian Triều đại
Tên nước Kinh đô
968 - 980 Nhà Đinh
Nhà Tiền Lê Nhà Lý
Nhà Trần
b Các sự kiện lòch sử tiêu biểu từ buổi đầu độc lập đến thời Trần Thời gian
Tên sự kiện Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân
Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long Kháng chiến chống quân Tống xâm lược
lần thứ hai Nhà Trần thành lập
Kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên
GV gọi học sinh báo cáo kết quả làm việc với phiếu .
2 Hoạt động 2 Thi kể về các sự kiện , nhân vật lòch sử đã học .
GV giới thiệu chủ đề cuộc thi . Đònh hướng kể :
+ Kể về sự kiện lòch sử : H: sự kiện đó là sự kiện gì ? Xảy ra lúc nào ?Ở
đâu ? Diễn biến chính của sự kiện ? Ý nghóa của sự kiện đó đối với lòch sử dân tộc
ta ? 3 HS lên nêu kết quả mỗi em làm 1 bài
tập Lớp theo dõi bổ sung ý kiến .
HS lắng nghe HS xung phong lên kể
HS khác bổ sung ý kiến
TUẦN : 17 - 9 - Dương Văn L
+ Kể về nhân vật lòch sử :Tên nhân vật đó là gì ? Nhân vật đó sống ở thời kì nào Đã đóng góp gì
cho lòch sử nước nhà ? GV tổng kết cuộc thi ,tuyên dương em kể tốt
,động viên cả lớp cùng cố gắng . Củng cố –dặn dò :
GV nhận xét tiết học .
Về nhà ôn lại các sự kiện lòch sử HS lắng nghe và ghi nhận
luyện từ và câu Câu kể ai làm gì ?
I-Mục đích yêu cầu : + Nắm đựoc cấu tạo cơ bản của câu kểä Ai làm gì ?
+Tìm được bộ phận chủ ngữ ,vò ngữ trong câu kể Ai làm gì ? + Sử dụng linh hoạt ,sáng tạo câu kể Ai làm gì ?,từ đó biết vận dụng vào bài viết và giao tiếp .
II-Đồ dùng dạy –học : + Bảng phụ ghi sẵn phần nhận xét bài tập 1.
+ Phiếu học tập . III-Các hoạt động dạy- học :
Hoạt động dạy Hoạt động học
1 Bài cũ - Gọi 3 HS lên bảng viết câu kể tự chọn
theo đề tài bài tập 2 H: Thế nào là câu kể ?
2 –Bài mới : GV giới thiệu bài GV nêu ví dụ :
Chúng em đang học bài . H: Đây là kiểu câu gì ?
Trong câu kể có nhiều ý nghóa .Vậy câu này có ý nghóa thế nào bài học hôm nay
cho ta biết điều đó . a Hoạt động 1 : Tìm hiểu bài .
Gọi HS đọc yêu cầu bài 1,2 . GV cùng HS phân tích làm mẫu câu 2 :
Trong câu : Người lớn đánh trâu ra cày .Từ chỉ hoạt động là : đánh trâu ra cày ;từ chỉ
người hoặc vật hoạt động là: người lớn . Yêu cầu HS phân tích tiếp những câu còn
lại theo nhóm . 3HS lên trả lời
Lớp nhận xét bổ sung .
HS đọc ví dụ . Đây là kiểu câu kể .
2 HS đọc bài 1,2 . HS phân tích
Các nhóm làm việc -2 nhóm làm vào giấy lớn và dán lên bảng
Đáp án : Câu
Từ ngữ chỉ hoạt động Từ ngữ chỉ người hoặc vật
Các cụ già nhặt cỏ đốt lá . Mấy chú bé bắc bếp thổi cơm .
nhặt cỏ ,đốt lá bắc bếp thổi cơm
Các cụ già Mấy chú bé
TUẦN : 17 - 10 - Dương Văn L
Các bà mẹ tra ngô . Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ .
Lũ chó sủa om cả rừng . tra ngô
ngủ khì trên lưng mẹ sủa om cả rừng
Các bà mẹ Các em bé
Lũ chó
Bài tập 3 : Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 3. GV và HS cùng làm mẫu ví dụ câu 2:Người lờn đánh trâu ra cày .
Câu hỏi cho từ chỉ hoạt động :Người lớn làm gì? Câu hỏi cho từ chỉ ngưòi : Ai đánh trâu ra cày ?
Lời giải
Câu Câu hỏi cho từ ngữ chỉ
hoạt động Câu hỏi cho từ ngữ chỉ người
,hoặc vật hoạt động
Các cụ già nhặt cỏ đốt lá . Mấy chú bắc bếp thổi cơm .
Các bà mẹ tra ngô . Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ .
Lũ chó sủa om cả rừng . Các cụ già làm gì ?
Mấy chú bé làm gì ? Các bà mẹ làm gì?
Các em bé làm gì ? Lũ chó làm gì?
Ai nhặt cỏ ,đốt lá ? Ai bắc bếp thổi cơm ?
Ai tra ngô ? Ai ngủ khì trên lưng mẹ ?
Con gì sủa om cả rừng ?
GV chốt ý :
Tất cả các câu trên thuộc kiểu câu kể Ai làm gì ? Câu kể Ai làm gì ? thường có 2 bộ
phận .Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai Cái gì ,con gì .Gọi là chủ ngữ .Bộ phận trả lời
cho câu hỏi Làm gì ?gọi là vò ngữ . H: Vậy qua bài học ta cần ghi nhớ điều gì ?
b Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1 : Gọi HS đọc yêu cầu bài: Tìm các câu
kể mẫu Ai làm gì ?có trong đoạn văn . Yêu cầu học sinh tự làm bài .
GV nhận xét – chữa bài .
Bài 2: Tìm chủ ngữ và vò ngữ trong mỗi câu vừa tìm được ở bài 1.
Yêu cầu thảo luận nhóm –trình bày . Lời giải :
Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà ,quét sân .
Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ ,treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau .
Chò tôi đan nón lá cọ ,lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu .
Bài 3 Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài : Viết đoạn văn kể về các công việc trong 1 buổi
sáng . Gạch dưới các câu kể . HS lắng nghe và nhắc lại
HS nêu ghi nhớ Có 3 câu kể :
+ Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà ,quét sân .
+ Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ ,treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau .
+Chò tôi đan nón lá cọ ,lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu .
HS thảo luận nhóm . 2 nhóm lên trình bày kết quả thảo luận .
Lớp nhận xét ,bổ sung .
1 HS đọc đề
TUẦN : 17 - 11 - Dương Văn L
Yêu cầu HS đọc đoạn văn và nêu các câu kể AI làm gì ?
GV nhận xét sửa bài IV- Củng cố –dặn dò :
GV nhận xét tiết học , tuyên dương em tích cực học tập .
Về nhà học thuộc nội dung cần ghi nhớ . HS làm việc cá nhân – đọc kết quả làm việc .
Lớp nhận xét sữa chữa .
HS lắng nghe và ghi nhận
TOÁN Luyện tập chung
IMục đích yêu cầu : Giúp HS rèn kó năng
+ Thực hiện các phép tính nhân và chia , tìm thừa số chưa biết ,tìm số bò chia ,số chia chưa biết ;giải toán có lời văn .
+ Đọc biểu đồ và tính toán số liệu trên biểu đồ. + Giáo dục HS tính cẩn thận ,tính toán chính xác , trình bày sạch đẹp .
II Đồ dùng dạy –học : + Bảng phụ kẻ sẵn biểu đồ trang 91
+ Bảng phụ kẻ sẵn bài tập 1 . III Các hoạt động dạy –học :
Hoạt động dạy Hoạt động học
1 Bài cũ : - Gọi 3 em lên bảng làm bài tập .
+ Đặt tính rồi tính : 109408 : 526 ; 810866 : 238
+ Tìm x : 195906 : x = 634 2 Bài mới : GV giới thiệu bài
Hoạt động 1 : - Củng cố về phép nhân, chia ,tìm
thừa số ,số bò chia , số chia chưa biết .
Bài 1 : GV treo bảng phụ – gọi 1 HS lên
làm ; lớp làm vào vở
GV chữa bài Bài 2 :
- Gọi HS đọc đề : Đặt tính rồi tính Yêu cầu học sinh tự làm vào vở ,
HS lên làm bảng lớp Nhận xét và sửa bài
Bài 3 :
-Rao , Rể , Nốp
1 HS đọc đề , 1 HS thực hiện ở bảng , lớp làm vào vở .
Thừa số 27 23 134 134 Thừa số 23 27 152 152
Tích 621 621 20368 20368
HS đọc đề Số bò chia 66178 66178 16250 16250
Soá chia 203 203 125 125 Thương 326 326 130 130
TUAÀN : 17 - 12 - Dương Văn L
- Gọi 1 HS đọc đề bài – Tìm hiểu bài – 1 HS tóm tắt – giải
gọi 1 HS lên chữa bài Chấm bài và nhận xét
GV chữa bài tập
Bài 4 :Chohọc sinh giỏi làm Sửa bài
Củng cố –dặn dò : GV nhận xét tiết học .
Về nhà làm bài tập luyện thêm ở nhà .
1HS đọc và nêu yêu cầu của bài 3 HS lên bảng làm bài – Dưới lớp làm và vở
Tóm tắt : 1 thùng : 40 bộ
468 thùng : …bộ ? chia đều :156 trường
1 trường …bộ ? Bài giải :
Sở Giáo dục –Đào tạo đã nhậnsố bộ đồ dùng : 40 x 468 = 18720 bộ
Mỗi trường được nhận số bộ đồ dùng : 18720 : 156 = 120 bộ
Đáp số : 120 bộ đồ dùng
Ngày soạn : 27 122005 TẬP LÀM VĂN Ngày dạy : 28 12 2005.
Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật. I . Mục đích yêu cầu
-Hiểu được cấu tạo cơ bản của đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật, hình thức nhận biết mỗi đoạn văn.
- Xây dựng đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật. - Đoạn văn miêu tả chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo khi dùng từ.
II . Đồ dùng dạy học:
-Bảng phụ ghi sẵn bài văn
III . Các họat động dạy –học: Hoạt động dạy
Hoạt động học .Bài cũ:
- Luyện tập miêu tả đồ vật. H:Bài văn miêu tả gồm những bộ phận nào?
H:Trả bài viết tả một đồ chơi mà em thích. -GV theo dõi nhận xét và cho điểm từng HS
3.Bài mới:GV giới thiệu bài-Ghi đề bài. HĐ1:Tìm hiểu ví dụ.
Bài tập 1, 2, 3: -Gọi HS đọc yêu cầu.
-Gọi HS đọc bài Cái cối tân trang. -Cả lớp đọc thầm trao đổi theo cặp và trả lời.
H:Tìm các đoạn văn trong bài nói trên? Cho biết nội dung chính của mỗi đoạnvừ tìm được?
GV nhận xét, chốt ý: Đoạn 1mở bài: Cái cối xinh xinh…gian nhà
trống giới thiệu về cái cối được tả trong bài. Thắng, Thim
Lắng nghe, nhắc lại. 1 em đọc HS đọc thầm , trao đổi và tìm nội
dung chính cho mỗi đoạn văn.
Đại diện trình bày, nhận xét, bổ sung.
TUAÀN : 17 - 13 - Dương Văn L
Đoạn 2thân bài:U gọi nó là cái cối tân…cối kêu ù ù tả hình dáng bên ngoài của cái cối
Đoạn 3thân bài:chọn được ngày lành tháng tốt…vui cả xóm. tả hoạt động của cái cối
Đoạn 4kết bài:Cái cối xay cũng như…dõi từng bước anh đi. nêu cảm nghó về cái cối
H:Đoạn văn miêu tả đồ vật có ý nghóa như thế nào?
H:Nhờ đâu em biết được bài văn có mấy đoạn? Ghi nhớ:Gọi HS đọc.
HĐ2: Luyện tập. Bài 1:
-Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu. -Yêu cầu HS suy nghó, thảo luận và làm bài.
-Gọi HS trình bày. -GV kết luận lời đúng :
a.Bài văn gồm có 4 đoạn: +Đoạn 1:Hồi học lớp 2… một cây bút máy bằng
nhựa. +Đoạn 2: Cây bút dài gần một gang tay…bằng
sắt mạ bóng loáng. +Đoạn 3: Mở nắp ra, em thấy ngòi bút…trước
khi cất vào cặp. +Đoạn 4: Đã mấy tháng rồi…bác nông dân cày
trên đồng ruộng. b.Đoạn 2:tả hình dáng của cây bút.
c.đoạn 3: Tả cái ngòi bút. d.Trong đoạn 3: Câu mở đoạn:Mở nắp ra, em
thấy ngòi bút sáng loáng, hình lá tre, có mấy chữ rất nhỏ, không rõ.
Câu kết đoạn:Rồi em tra nắp bút cho ngòi khỏi bò tòe trước khi cất vào cặp.
Đoạn văn tả cái ngòi bút, công dụng của nó, cách bạn HS giữ gìn ngòi bút.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu
Yêu cầu HS tự làm bài.GV chú ý nhắc HS : +Chỉ viết đoạn văn tả bao quát chiếc bút,
không tả chiếc bút từng bộ phận, không viết cả bài.
+Quan sát kó về: hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu, cấu tạo, những đặc điểm riêng
mà cái bút của em không giống cái bút của -Đoạn văn miêu tả đồ vật thường giới thiệu
về đồ vật được tả, tả hình dáng, hoạt động của đồ vật đó hay nêu cảm nghó của các tác
giả về đồ vật đó. -Nhờ các dấu chấm xuống dòng.
3 em đọc , học sinh đọc thầm.
2 em nồi tiép nhau đọc. Thảo luận theo nhóm bàn, dùng chì gạch vào
SGK. Tiếp nối nhau thực hiện yêu cầu.
Lắng nghe.
1 HS đọc. Tự viết bài.
Lắng nghe.
TUẦN : 17 - 14 - Dương Văn L
bạn. -Gọi HS trình bày. GV chú ý sửa lỗi dùng từ,
diễn đạt cho HS. 4.Củng cố, dặn dò:
H:Mỗi đoạn văn miêu tả có ý nghóa gì? H:Khi viết mỗi đoạn văn cần chú ý điều gì?
-Nhận xét giờ học. Về quan sát kó chiếc cặp sách của em.
1 HS trả lời
Kó thuật Làm đất lên luống để gieo trồng rau hoa T1
I.Mục đích yêu cầu : - HS biết được mục đích và cách làm đất lên luống để trồng rau, hoa.
- Biết sử dụng một số dụng cụ lao động trồng rau, hoa đơn giản. - Có ý thức giữ gìn, bảo quản và đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng dụng cụ gieo trồng rau
hoa. II. Chuẩn bò : - GV: Tranh minh họa luống trồng rau, hoa SGK
- Vật liệu và dụng cụ: Cuốc, cào, thước dây, cọc tre… III. Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động dạy Hoạt động học
Bài cũ : -Vì sao không nên trồng rau, hoa ở nơi có bóng râm?
-Để có đủ chất dinh dưỡng và nước cung cấp cho rau, hoa người ta phải làm gì?
-: Nêu ghi nhớ của bài ? - Nhận xét, đánh giá HS.
3.Bài mới : Giới thiệu bài – Ghi đề bài lên bảng. Hoạt động1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu mục đích và
cách làm đất. H: Thế nào là làm đất ?
- GV đặt một số câu hỏi yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, nêu mục đích yêu cầu và công cụ làm
đất: H:Vì sao phải làm đất trước khi gieo trồng?
H Làm đất tơi xốp có tác dụng gì?
H: Người ta tiến hành làm đất bằng công cụ nào?. - GV nhận xét và kết luận: Làm đất trước khi gieo
. -Ngơn , Vụ
- Học sinh nhắc lại đề
- Công việc cuốc hoặc cày lật đất lên, sau đó làm nhỏ, tơi đất và loại bỏ cỏ dại
trước khi gieo trồng, được gọi chung là làm đất .
- HS thảo luận theo nhóm đôi- Đại diện nhóm nêu ý kiến, nhóm bạn khác nhận
xét bổ sung thêm. - Vì đất nhỏ, tơi xốp mới gieo trồng
được. - Làm cho đất có nhiều không khí, hạt
nảy mầm dễ dàng. Đất tơi xốp còn giúp cho rễ cây dễ dàng len lỏi trong đất để
hút nước, chất dinh dưỡng cho cây. - Bằng cuốc cào ,vồ , đập đất, bừa…
TUẦN : 17 - 15 - Dương Văn L
trồng nhằm làm cho đất tơi xốp, hạt nảy mầm được dể dàng và tạo điều kiện cho cây phát triển tốt. Làm
đất còn có tác dụng làm sạch cỏ dại, cây khộng bò cỏ dại hút tranh chất dinh dưỡng và che lấp ánh sáng
. b Các bước thực hiện:
- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS nêu các bước làm đất trong thực tế:
H: Khi làm đất người ta thường thực hiện những công việc nào?
- Nhận xét và nêu các bước làm đất. Lưu ý: Đất phải được cuốc hoặc cày sâu và làm nhỏ
vừa phải. Nếu làm đất nhỏ quá, đất dễ bò dí chặt sau khi tưới nước hoặc mưa.
Hoạt động2: Hướng dẫn HS thao tác kó thuật lên luống.
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn trả lời các câu hỏi sau:
H: Tại sao phải lên luống trước khi gieo trồng rau hoa?
H: Người ta lên luống để gieo trồng loại rau, hoa nào?
- GV nhận xét, chốt ý. - Yêu cầu HS nhắc lại cách sử dụng cuốc, cào, vồ
đập đất đã được học ở bài trước. Hướng dẫn lại cho HS quan sát Nhắc nhở HS an
toàn lao động khi sử dụng dụng cụ làm đất. 4. Củng cố - Dặn dò :
- Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bò tiết sau học
tiếp. - Lắng nghe.
Cuốc, cày lật đất lên, sau đó làm đất nhỏ bằng vồ đập đất hoặc bừa và loại
bỏ cỏ dại có trong đất - Lắng nghe.
- Thực hiện thảo luận theo nhóm bàn- đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận
xét, bổ sung. - Rau, hoa không chòu được ngập úng,
khô hạn. Vì vậy phải lên luống để tưới nước và thoát nước, đi lại chăm sóc
được dễ dàng. - Trước khi gieo trồng hầu hết các loại
cây rau, hoa như rau cải, su hào, bắp cải, cà chua, rau dền, hoa hồng, lay ơn,
cúc, thược dược…đều phải lên luống. - Vài HS nhắc lại.
- Quan sát, lắng nghe.
- Lắng nghe. - Nghe và ghi bài.
THỂ DỤC ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRÒ CHƠI : Nhảy Lướt Sóng
MỤC TIÊU :
- Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng . Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. -Ôn đi nhanh chuyển sang chạy . Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.
Chơi trò chơi : Nhảy Lướt Sóng
- Yêu cầu hs mắm được cách chơi. - Rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn, tham gia trò chơi tương đối chủ động , đúng theo hình tam
giác II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
: Tại sân trường. III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
:
TUẦN : 17 - 16 - Dương Văn L
Phần Nội dung
Đònh lượng
Mở đầu
Cơ bản
Kết thúc
- Lớp trương điều khiển lớp, điểm số báo cáo.
- GV nhận lờp phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
- Cho HS khởi động các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối,
khớp hông. -
Cho HS chuyển thành đội hình 4 hàng dọc -
Hoạt động 1 Giới thiệu nội dung học
GV cho HS ổn đònh lớp,gv giới thiệu tóm tắt nôi dung -
Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên đòa hình tự nhiên quanh sân trường
- Về đội hình 4 hàng ngang , sau đó cho HS khởi động các
khớp tay, tập lại bài TD phát triển chung -
Hoạt động 2: Bài tập ĐI NHANH CHUYỂN SANG
CHẠY -
n đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang
- n đi nhanh chuyển sang chạy
- Chia tổ ra luyện tập do các tổ trưởng điều khiển
- Gv chú ý sửa sai , hướng dẩn cách sửa động tác sai
- Mỗi tổ tự biểu diễn đi vòng quanh sân trường
- GV nhận xét đánh giá
- Hoạt động3 : Trò chơi : Nhảy Lướt Sóng
- GV hướng dẫn cách chơi. xem SHD,làm mẫu.
- Chia thành 2 nhóm, xếp thành 2 hàng ngang và chơi.
- Gọi 1 em nêu lại cách chơi và luật chơi.
- Cho cả lớp chơi, GV theo dõi quan sát .
- Cho các tổ chơi và thi với nhau.
- GV tuyên dương hs
Củng cố và dặn dò:
- GV cho HS ổn đònh nhắc lại ĐI NHANH CHUYỂN
SANG CHẠY . -
GV nhận xét tiết học.
Dặn dò : về ôn lại các động tác đã học
6-10 phút
3-4 phút
8-10 phút
5 phút
5 phút
Toán LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục đích yêu cầu
+ Giúp HS tự kiểm tra về : - Giá trò của chữ số theo vò trí của chữ số đó trong 1 số .
- Các phép tính với các số tự nhiên. - Thu thập một số thông tin từ biểu đồ
- Diện tích hình chữ nhật và so sánh các số đo diện tích.
TUẦN : 17 - 17 - Dương Văn L
- Giảibài toán có liên quan đến tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 so áđó - GDHS tính cẩn thận, chính xác.

II. Hoạt động dạy – học 1. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lần lượt lên bảng trả lời: Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×