Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Đồ dùng dạy hoc: Các hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy

Đồ dùng dạy hoc: Các hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ - 44trang

CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐtiếp theo. I.Mục tiêu : Giúp HS:
+ Rèn kó năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số. +p dụng để giải các bài toán có liên quan.
+ Giáo dục tính chính xác cho HS.

II. Đồ dùng dạy hoc:


GV và HS xem trước bài.

III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy


Hoạt động học 1.Ổn đònh : Trật tự.
2.Bài cũ : kiểm tra 3 HS lên làm bài tập giao tiết trước.
3.Bài mới: GV giới thiệu bài-Ghi đề bài. HĐ1:Hướng dẫn thực hiện phép chia.
-GV viết bảng yêu cầu HS đặt tính và tính.
8192 : 64. -GV hướng dẫn lại HS thực hiện đặt tính
và tính theo thứ tự từ trái sang phải.
GV viết tiếp phép chia 1154 : 62 Yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính.
GV hướng dẫn lại cách đặt tính và tính theo thứ tự từ trái sang phải.
H:Nhận xét hai phép chia trên?
HĐ2:Thực hành làm bài tập. Bài 1:
- GV yêu HS tự đặt tính rồi tính. H:Nêu cách tìm trung bình cộng của
nhiều số? -GV yêu cầu HS tự làm.
Hát. Liên, Dương, Đạt
Lắng nghe, nhắc lại. 1 em lên bảng thực hiện, lớp làm nháp.
8192 64 64 128
179 128
512 512
1 em lên thực hiện, lớp làm vào nháp, bạn nhận xét, bổ sung.
1154 62 62 18
534 496
38 …pheùp chia 8192 : 64 là phép chia hết,
phép chia 1154 : 62 là phép chia có dư.
4 em lên bảng, lớp làm vào vở. 4674 82
2488 35 410 57 245 71
574 0038 574 35
0 3
5781 47 9146 72
Bài 2: Gọi HS đọc đề.
Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải vào vở.
Tóm tắt.
12bút : 1 tá 3500 bút : ….tá thừa ….cái?
Trung bình mỗi toa chở…kg? - GV nhận xét và sửa bài cho HS.
Bài 3 : tìm x : Yêu cầu HS tự laøm.
a.75 x X = 1800 X = 1800 : 75
X = 24 H:Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế
nào? H: Muốn tìm số chia chưa biết ta làm thế
nào? 4.Củng cố:
-Nhận xét tiết học. 5. Dặn dò:
Chuẩn bò bài cho bài sau. 47 123 72 127
108 194
94 144
141 0506 141 504
0 2
2 em phân tích đề, 1 em tóm tắt . 1 em lên giải, lớp làm vào vở.
Bài giải
Ta có : 3500 : 12 = 291 dư 8
Vậy đóng gói được nhiều nhất 291 tá bút chì và thừa ra 8 chiếc.
Đáp số : 291 tá thừa 8 chiếc bút. 2 em lên bảng, lớp làm vào vở.
b.1855 : x = 35 x = 1855 : 35
x = 53 HS nêu
Lắng nghe.
KĨ THUẬT. CẮT KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN
tiết 3
I . Mục tiêu :
-HS cắt khâu, thêu sản phẩm tự chọn và đánh giá sản phẩm. -Biết chọn mẫu và tự làm theo ý thích.
-Yêu sức lao động và quý trọng sản phẩm mình làm ra.

II. Đồ dùng dạy học :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy hoc: Các hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×