Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Ổn đònh : Nề nếp. 2. Bài cũ: “Đề-xi-mét vuông” Bài mới : - Giới thiệu bài - Ghi đề. HĐ1 : Giới thiệu mét vuôngm

Ổn đònh : Nề nếp. 2. Bài cũ: “Đề-xi-mét vuông” Bài mới : - Giới thiệu bài - Ghi đề. HĐ1 : Giới thiệu mét vuôngm

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh : Nề nếp. 2. Bài cũ: “Đề-xi-mét vuông” Bài mới : - Giới thiệu bài - Ghi đề. HĐ1 : Giới thiệu mét vuôngm

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×