Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
bao nhiêu kg bằng 1 yến 1 tạ, 1tấn? K Lộc 3-

bao nhiêu kg bằng 1 yến 1 tạ, 1tấn? K Lộc 3-

Tải bản đầy đủ - 43trang

H:Truyện đáng cøi ở điểm nào?
4- củng cố- dặn dò: -GV nhận xét tiết học
-Yêu cầu HS về làm lại BT 2,3; kể lại truyện vui Đãng trí cho người thân nghe.
-Vò giáo sư rất đãng trí.Ông đang tập trung làm việc nên được thông báo có
trộm lẻn vào thư viện thì ông hỏi trôm đọc sách gì?
-HS lắng nghe
TOÁN TÍNH CHẤT KẾT HP CỦA PHÉP NHÂN

I Mục tiêu:


Giúp HS; -Nhận biết tính chất kết hợp của phép nhân.
- Vận dụng tính chất kết hợp của phép nhân để tính toán. -HS có ý thứ làm bài cẩn thận.
II
Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ kẻ bảng trong phần b SGK bò trống các dòng 2,3,4,ở cột 4 và cột 5 III Hoạt động:
1.Ổn đònh: 2.Kiểm tra
: H : 1 yến 1tạ, 1tấn bằng bao nhiêu kg? Hiền
H: bao nhiêu kg bằng 1 yến 1 tạ, 1tấn? K Lộc 3-
Bài mới:
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ1 Giới thiệu tính chất kết hợp của phép nhân.
aSo sánh giá trò của các biểu thức. -GV viết lên bảng hai biểu thức:
2 x 3 x 4 và 2 x 3 x 4 -Gọi hai HS lên bảng tính giá trò của hai biểu
thức, các HS khác làm vào vở. - Gọi một HS so sánh hai kết quả để rút ra hai
biểu thức có giá trò bằng nhau. Vậy: 2 x 3 x 4 = 2 x3 x 4
bGiới thiệu tính chất kết hợp của phép nhân. -GV treo bảng phụ lên bảng ,yêu cầu HS lên
bảng thực hiện. H:Hãy so sánh giá trò của biểu thức a x b x c
vaø ø a x b x c khi a = 5 , b = 4 , c= 5.
Tương tự so sánh các biểu thức còn lại. -HS nhìn vào bảng , so sánh rút ra kết luaän:
a x b x c = a x b x c;
-Hai HS lên bảng làm-cả lớp làm vào vở - HS so sánh hai kết quả.
2 x3 x 4 = 6 x 4 = 24 vaø 2 x 3 x 4 = 2 x 12 = 24
vaäy: 2 x3 x 4 = 2 x 3x 4
-3 HS lên bảng làm-lớp làm vào vở nháp. a b c a x b x c a x b x c
3 4 5 3 x 4 x5= 60 2 x 4 x5 =60 5 2 3 5 x 2 x 3 =30 5 x 2x 3 =30
4 6 2 4 x 6 x2 = 48 4 6 x 2 = 48 -Giá trò của hai biểu thức này đầu bằng 60
Gi¸o ¸n líp 4 Ngời soạn: Phạm Thị Tơi 14
a x b x c gọi là một tích nhân với một số. a x b x c gọi là một số nhân với một tích.
= Kết kuận bằng lời: Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất
với tích của số thứ hai và số thứ ba -GV nêu từ nhận xét trên , ta có thể tính giá trò
của biểu thức a x b x c như sau: a x b x c = a x b x c = a x b x c;
Nghóa là có thể a x b x c bằng 2 caùch: a x b x c = a x b x c
hoaëc a x b x c = a x b x c + Tính chất này giúp ta chọn được cách làm
thuận tiện nhất khi tính giá trò của biểu thức a x b x c.
HĐ 3: Thực hành Bài 1:GV cho HS xem cách làm mẫu, phân biệt
hai cách thực hiện các phép tính, so sánh kết quả.
-GV ghi biểu thức lên bảng: 2 x 5 x 4
H: Biểu thức có dạng là tích của mấy số? H: Có những cách nào để tính giá trò cùa biểu
thức?
Bài 2:Tính bằng cách thuận tiện nhất. -Gv ghi biểu thức: 13 x 5 x2
Bài 3 : HS đọc đề
-GV cho HS phân tích bài toán, nói cách giải va øtrình bày lời giải theo một trong hai cách .
-HS so sánh rút ra kết luận -HS đọc kết luận
-HS đọc công thức
HS thực hiện cá nhân -HS đọc biểu thức.
-Có tích của ba số. -Có hai cách:
+ Lấy tích sô thứ nhất và sô thứ hai nhân với số thứ ba
+ Lấy tích của sốâ thứ nhất nhân với tích của sô thứ hai và số thứ ba.
-2 HS lên bảng thực hiện-lớp làm vào vở 2 x 5 x 4 = 2 x 5 x4
= 10 x 4 = 40 2 x 5 x 4 =2 x 5 x 4
= 2 x 20 = 40 -HS đổi chéo chấm bài cho nhau.
-HS lên bảng thực hiện- lớp làm vào vở. 13 x 5 x 2= 13 x 5 x 2
= 65 x 2 = 130 13 x 5 x 2 = 13x 5 x 2
= 13 x 10 = 130 5 x 9 x 3 x 2 = 9 x 3 x 2 x 5
= 9 x 3 x 2 x 5 = 27 x 10 = 270
-HS đọc đề, phân tích đề -HS lên bảng thi làm nhanh theo 2 cách.
Cách 1: Bài giải
Gi¸o ¸n líp 4 Ngêi so¹n: Ph¹m Thị Tơi 15
-GV theo doừi giuựp ủụừ HS yeỏu.
-Chaỏm moọt số bài.
4 –Củng cố- dặn dò: HS nêu tính chất kết hợp củaphép nhân.
-GV nhận xét , về học làm bài tập 2 vào vở, chuẩn bò nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Số học sinh của 1 lớp là: 2 x 15 = 30 học sinh
Số học sinh cuả 8 lớp là: 30 x 8 = 240 học sinh
Đáp số: 240 học sinh
Bài giải Cách 2
: Số bộ bàn ghế cuả 8 lớp là: 15 x 8 = 120 bộø
Số học sinh cuả 8 lớp là: 2 x 120 = 240 học sinh
Đáp số: 240 học sinh
-HS nêu tính chất
Ngày soạn: 15112005 Ngày dạy : Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2005
TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN TT

I. Mục đích yêu cầu :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

bao nhiêu kg bằng 1 yến 1 tạ, 1tấn? K Lộc 3-

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×