Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Dặn dò : Xem lại bài, chuẩn bò bài tiếp theo.

Dặn dò : Xem lại bài, chuẩn bò bài tiếp theo.

Tải bản đầy đủ - 43trang

Kết luận : Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn
nghìn cho 10; 100; 1000; … ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba,… chữ số 0 ở bên phải số đó.
HĐ 3 : Thực hành. -Giao cho học sinh vận dụng kiến thức đã học đọc
đề, tìm hiểu yêu cầu của đề để hoàn thành bài tập1 và 2.
-
Gọi lần lượt từng HS lên bảng sửa bài. -Yêu cầu HS đổi vở chấm đúngsai theo gợi ý đáp
án sau : Bài 1 Nhân nhẩm :
18 x 10 = 180 82 x 100 = 8200
18 x 1000 = 1800 75 x 1000 = 75000
18x 1000 = 18000 19 x 10
= 190 256 x 1000 = 256 000
302 x 10 = 3020 400 x 100 = 40000
9000 : 10 = 900 6800 : 100 = 68
9000 : 100 = 90 420 : 10 = 42
9000 : 1000 = 9 2000 : 1000 = 2
20020 : 10 = 2002 200200 : 100 = 2002
2002000 : 1000 = 2002 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
70kg = 7 yến 120 tạ = 12 tấn
800kg = 8 tạ 5000kg= 5 tấn
300 tạ = 30 tấn 4000g = 4kg
Yêu cầu học sinh sửa bài vào vở nếu sai.
4.Củng cố : Gọi 1 vài học sinh nhắc lại cách nhân, chia nhẩm 10, 100, 1000,…
+ Giáo viên nhận xét tiết học.

5. Dặn dò : Xem lại bài, chuẩn bò bài tiếp theo.


Từng cá nhân thực hiện làm bài vào vở
Theo dõi và nêu nhận xét. 2 Em ngồi cạnh nhau thực hiện
chấm bài.
Thực hiện sửa bài. Một vài em nhắc lại .
Theo dõi, lắng nghe. Nghe và ghi bài.
THỂ DỤC TRÒ CHƠI NHẢY Ô TIẾP SỨC
ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I- MỤC TIÊU
- Ôn và kiểm tra thử 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung .Yêu cầu thực hiện
đúng động tác . -
Tiếp tục trò chơi nhảy ô tiếp sức .
Gi¸o ¸n líp 4 Ngêi so¹n: Phạm Thị Tơi 8
- HS hoùc taọp nghieõm tuực,kổ luaọt ,trật tự .
II-CHUẨN BỊ -
Sân tập an toàn, sạch sẽ. -
Chuẩn bò 1-2 còi,kẻ sân cho trò chơi . III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
PHẦN NỘI DUNG
ĐỊNH LƯNG,PHƯƠNG PHÁP 1- Mở đầu
2- Cơ bản
3-Kết thúc. GVtập hợp HS, phổ biến nội dung
yêu cầu giờ học. Khởi động các khớp .
Trò chơi .
a.Bài thể dục phát triển chung Ôn 5 động tác đã học của bài thể
dục phát triển chung .
b.Trò chơi vận động . Trò chơi” Nhảy ô tiếp sức” .
GV cùng HS chạy nhẹ nhàng trên sân trường, sau đó khép thành
vòng tròn tập các động tác thả lỏng .
.GV cùng HS hệ thống bài . GV nhận xét đánh giá kết quả giờ
học,dặn giờ sau kiểm tra. 6-10 phuùt
1-2 phuùt
2-3 phuùt 1-2 phuùt
18-22 phuùt 12-14 phuùt
5-7 phuùt Tập theo đội hình hàng ngang .
Lần 1:GV hô cả lớp tập, Mỗi động tác 2x8 nhòp .
Lần 2:Cán sự làm mẫu và hô cho cả lớp tập .Gvnhận xét .
Gv chia nhóm tập, Gvsửa sai cho từng nhóm .
Kiểm tra thử 5 động tác : 6-8 phút.Hsngồi theo đội hình hàng ngang .GV gọi lần lượt
3-5 em lên để kiểm tra và công bố kết quả ngay .
4-6 phút GV nêu tên trò chơi, cách chơi, quy đònh
của trò chơi, cho HS chơi thử 1lần rồi chia đội chơi chính thức.
4-6 phút 1-2 phút
1-2 phút 1-2 phút
Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2006
Gi¸o ¸n líp 4 Ngời soạn: Phạm Thị Tơi 9
KE CHUYEN BAỉN CHÂN KÌ DIỆU
I. Mục đích yêu cầu: + Rèn kó năng nói:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò : Xem lại bài, chuẩn bò bài tiếp theo.

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×