Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Củng cố: + GV nhận xét tiết học. Ổn đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân.

Củng cố: + GV nhận xét tiết học. Ổn đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân.

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố: + GV nhận xét tiết học. Ổn đònh: Nề nếp 2. Bài cũ: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân.

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×