Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Mục tiêu Đồ dùng dạy học Đồ dùng dạy học + Tranh quy trình thêu lướt vặn Đồ dùng dạy – học + Thước thẳng có vạch xăng- ti- mét, ê ke, com pa. Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Mục tiêu Đồ dùng dạy học Đồ dùng dạy học + Tranh quy trình thêu lướt vặn Đồ dùng dạy – học + Thước thẳng có vạch xăng- ti- mét, ê ke, com pa. Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Đồ dùng dạy học Đồ dùng dạy học + Tranh quy trình thêu lướt vặn Đồ dùng dạy – học + Thước thẳng có vạch xăng- ti- mét, ê ke, com pa. Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×