Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV kiểm tra dụng cụ chuẩn bò của HS. Dạy bài mới: GV giơi thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu

Kiểm tra bài cũ: + GV kiểm tra dụng cụ chuẩn bò của HS. Dạy bài mới: GV giơi thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV kiểm tra dụng cụ chuẩn bò của HS. Dạy bài mới: GV giơi thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×